Bài viết nổi bật

Nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo. Bài viết chia sẻ nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Những lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Tài sản cố định (tài sản cố định) của DN là những tài sản chủ yếu có giá trị lớn tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh giá trị của nó được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm trong các chu kỳ sản xuất.

Vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nên TSLĐ nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục

Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Kế toán vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Giới thiệu chung về các lý thuyết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất cũng như các cách phân loại và đánh giá nguyên vật liệu trong kế toán nguyên vật liệu.

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Hàng tồn kho là toàn bộ giá trị hàng hóa, thành phẩm nguyên vật liệu và các công cụ dụng cụ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn (có giá trị 10.000.000 đồng trở lên), thời gian sử dụng dài, ít nhất một năm. Tài sản cố định được tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụngZalo: 096.999.1080