Luật

Một số chế định cơ bản của luật dân sự

1. Chế định về quyền sở hữu trong luật dân sự a. Khái niệm quyền sở hữu  Quyền sở hữu là phạm trù pháp lý gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ về sở hữu đối với các quan hệ vật chất trong xã hội. + Theo nghĩa khách […]

Trình bày khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước

1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước là gì? Theo điều I của luật doanh nghiệp nhà nước ngày 20/04/1995 thì doanh nghiệp nhà nước được định nghĩa như sau: Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động […]

Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước

Khái niệm và đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước 1/ Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quyền lực nhà nước a/ Khái niệm văn bản pháp luật Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội rất đa dạng […]