Chia sẻ mẫu luận văn thạc sĩ luật hình sự đạt tiêu chuẩn

Nguyễn Tuyết Anh 04/03/2019 Luật
Chia sẻ mẫu luận văn thạc sĩ luật hình sự đạt tiêu chuẩn
5/5 (2 đánh giá) 1 bình luận

1. Tính cấp thiết của đề tài

Pháp luật hình sự Việt Nam qua cả hai lần pháp điển hóa đều ghi nhận việc thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tại Bộ luật hình sự 1985 việc thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được thể hiện tại khoản 3 Điều 101 về tội giết người và khoản 4 Điều 109 về tội cố ý gây thương tích. Đến Bộ luật hình sự 1999 các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đã được tách ra thành những điều luật độc lập ghi nhận tại Điều 95 và Điều 105.

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?... Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của dịch vụ viết luận văn thuê.

Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn luận văn 1080 – 096.999.1080 nhận viết luận văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

Bộ luật hình sự 1999 so với Bộ luật hình sự 1985 có một số thay đổi nhưng bản chất của các tội phạm này liên quan đến việc thực hiện việc phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên ở cả hai bộ luật tại phần chung vẫn chưa ghi nhận khái niệm pháp lý thế nào là thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, các dấu hiệu của chúng để phân biệt với việc thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc của người khác gây ra tại khoản 1 Điều 46.

Do vậy việc nghiên cứu để hoàn thiện là một việc cần thiết. Việc áp dụng pháp luật liên quan đến vấn đề này trên thực tế không dễ dàng. Việc phân biệt trường hợp phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc do người khác gây ra (khoản 1 Điều 46) và với trường hợp phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng đòi hỏi phải có sự quy định rõ ràng, cụ thể về các vấn đề pháp lý trên.

Việc không phân biệt rõ ràng cũng như không hiểu rõ bản chất của việc thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh sẽ gây ra nhiều vướng mắc, lúng túng và áp dụng không thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự trong hoạt động xét xử của Tòa án. Từ đó ảnh hưởng đến việc xử lý tội phạm công minh, đúng người, đúng tội.

Việc tiếp tục nghiên cứu các quy định pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để làm sáng tỏ về mặt khoa học và đưa ra các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định đó không chỉ có ý nghĩa lý luận, thực tiễn, pháp lý quan trọng mà còn là lý do luận chứng cho sự cần thiết để Tôi lựa chọn đề tài “Các tội phạm được thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật Hình sự Việt Nam”làm luận văn thạc sĩ luật học

Mẫu luận văn thạc sĩ luật hình sự

Mẫu luận văn thạc sĩ luật hình sự

 Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ Đề tài làm luận văn thạc sĩ luật kinh tế

Chia sẻ mẫu luận văn thạc sĩ luật học

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

Thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vừa là dấu hiệu định tội vừa là hình thức hoạt động thể hiện sự đánh giá về mặt pháp lý đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội. Do đó, ở trong và ngoài nước đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở những mức độ khác nhau, những khía cạnh, những phương diện khác nhau về vấn đề này.

Ở cấp độ luận văn thạc sỹ có các đề tài của các tác giả Đoàn Văn Lâm “Các tội xâm phạm tính mạng con người trong luật hình sự Việt Nam, Hà Nội, 2013.Ở cấp độ luận án tiến sĩ có các đề tài của các nhà nghiên cứu Đỗ Đức Hồng Hà “Tội giết người trong Bộ luật hình sự Việt Nam” luận án tiến sĩ. Tiến sĩ Trần Văn Luyên (2000) “Các tội xâm phạm tính mạng con người trong luật hình sự Việt Nam” Nxb chính trị quốc gia.

Bên cạnh đó, về giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận có các công trình sau: Lê Cảm (chủ biên 2001), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, (tái bản lần thứ nhất – 2003); Lê Cảm (chủ biên 2003), Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Đỗ Ngọc Quang, Trịnh Quốc Toản, Nguyễn Ngọc Hòa (1997) Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội; Võ Khánh Vinh (chủ biên) giáo trình luật hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2005; Đinh Văn Quế, Bình luận khoa học luật hình sự (phần các tội phạm) tập I,  Nxb TP. HCM 2003; Lê Cảm “một số vấn đề lý luận chung về định tội danh Chương XXXI – giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội; Trường đại học Luật Hà Nội (2008) giáo trình Luật hình sự Việt Nam (phần các tội phạm) Nxb DHQGHN, Hà Nội.

Trên cơ sở khảo sát cho thấy ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nhưng chưa được xem xét riêng với tư cách là một dấu hiệu định tội mà chỉ tập trung phân tích các cấu thành tội phạm cũng như hình phạt áp dụng hoặc nghiên cứu chúng trong hệ thống các tội phạm xâm phạm về tính mạng, sức khỏe. Các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở khái niệm mà chưa đi sâu nghiên cứu các dấu hiệu nhận biết thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Như vậy, tình hình nghiên cứu trên đây một lần nữa cho phép khẳng định việc nghiên cứu đề tài “Các tội phạm được thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Luật Hình sự Việt Nam” là đòi hỏi khách quan, cấp thiết, vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn.

3. Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh dưới khía cạnh lập pháp hình sự và áp dụng chúng trong thực tiễn, từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định đó, cũng như đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng trên thực tế. Từ mục đích trên luận văn có những nhiệm vụ chỉ yếu sau đây:

- Từ cơ sở tổng hợp các quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước về các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh luận văn nghiên cứu một số vấn đề như: khái niệm;Các dấu hiệu nhận biết trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;Phân biệt tinh thần bị kích động mạnh với  tinh thần bị kích động (khoản 1 Điều 46); Phân biệt tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với trường hợp phạm tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

- Khái quát sự phát triển của việc ghi nhận thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong lịch sử lập pháp của Việt Nam từ 1945 đến nay;

- Nghiên cứu những quy định cụ thể về hai tội: tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95 BLHS 1999) và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 105 BLHS 1999);

- Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Đồng thời làm rõ những hạn chế xung quanh việc áp dụng và những nguyên nhân của nó;

- Đề xuất những định hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định về thực hiện tội phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong BLHS Việt Nam hiện hành và nâng cao hiệu quả áp dụng trên thực tiễn. Phạm vi nghiên cứu của luận văn tập trung vào nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xung quanh các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh,cụ thể phân tích hai tội phạm có liên quan: tội giết người trọng trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 95) và tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 105) trong thời gian từ Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể và đặc thù của khoa học luật hình sự như: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp quy nạp; phương pháp diễn dịch; phương pháp thống kê; phương pháp xã hội học…. để tổng hợp các tri thức khoa học và luận chứng các vấn đề nghiên cứu trong luận văn.

4. Những đóng góp và điểm mới của luận văn

Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn. Giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến các tội phạm thực hiện trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Thông qua việc nghiên cứu chúng dưới góc độ là một dấu hiệu định tội 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 2 chương:

Chương 1. Những vấn đề chung về các tội phạm thực hiện trong trạng thái thần kinh bị kích động mạnh theo Luật hình sự Việt Nam.

Chương 2. Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về các tội phạm thực hiện trong trạng thái thần kinh bị kích động mạnh và những kiến nghị, đề xuất.

Các tìm kiếm liên quan khác: đề tài nghiên cứu khoa học luật hình sự, đề tài luật hình sự, tiểu luận về luật hình sự, tiểu luận tội giết người trong luật hình sự, luận văn thạc sĩ luật, đề tài tiểu luận luật hình sự, tiểu luận hình phạt trong luật hình sự việt nam, tiểu luận chính sách hình sự, ...

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

MMinh Anh

Em đang làm đề tài " Luận văn thạc sĩ luật hình sự đạt tiêu chuẩn". Ah/chị có tài liệu nào tương tự k cho e xin mẫu tham khảo với ạ.

Trả lời11 months ago

Thông tin bình luận

Zalo: 096.999.1080