Kế toán

Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền

Giới thiệu chung về các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn lưu động được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. 1. Khái niệm và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 1.1. […]

Cơ sở lý luận về kế toán nợ phải trả và các khoản nợ phải thu

Nợ phải trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác trong và ngoài doanh nghiệp về vật tư, hàng hóa,sản phẩm đã cung cấp trong một khoảng thời gian xác định. 1. Lý […]

Những vấn đề lý luận chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh bán hàng chính là công cụ đắc lực, hữu hiệu đáp ứng yêu cầu quản lý của các hoạt động kinh doanh. Do vậy, tổ chức công tác kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng một cách khoa học, hợp lý  phù hợp […]

Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại DN

Giới thiệu nội dung kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí liên quan tới những hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn,,…. 1. Khái niệm chung về kế toán tiêu thụ 1.1 Thành […]

Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp như : giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay,…. 1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành […]

Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thoả thuận giữa người có sức lao động và người sản xuất lao động, đồng thời chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế, trong đó có quy luật cung – […]

Cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

Tài sản cố định là những tư liệu lao động có giá trị lớn (có giá trị 10.000.000 đồng trở lên), thời gian sử dụng dài, ít nhất một năm. Tài sản cố định được tính theo lượng giá trị của tài sản cố định ở thời điểm bắt đầu đưa vào sử dụng 1. […]

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

Hàng tồn kho là toàn bộ giá trị hàng hóa, thành phẩm nguyên vật liệu và các công cụ dụng cụ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 1. Khái niệm, phạm vi hàng tồn kho 1.1. Khái niệm hàng tồn kho Hàng tồn kho là toàn […]

Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Giới thiệu chung về các lý thuyết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất cũng như các cách phân loại và đánh giá nguyên vật liệu trong kế toán nguyên vật liệu. 1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu 1.1. Khái […]

Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1. Tổng quát về vốn bằng tiền: 1.1. Khái […]