Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Nguyễn Tuyết Anh 01/06/2021 Cẩm nang quản lý giáo dục
Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
5/5 (2 đánh giá) 0 bình luận

Quản lý hoạt động dạy học là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhất ở trường THPT. Việc quản lý hoạt động dạy học có thể tiếp cận theo những định hướng khác nhau.

Tham khảo thêm các bài viết khác cùng chủ đề:

Một số lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường THCS

Vì sao nói giáo dục là quốc sách hàng đầu

Mục lục [Ẩn] 

1. Khái niệm quản lý

Quản lý là một hoạt động bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động trong một tổ chức nhất định. Chính sự phân công, hợp tác này đòi hỏi phải có người đứng đầu, chỉ huy. Nói cách khác, phải có sự quản lý

Hiện nay, quản lý theo khoa học trở thành một yêu cầu đặt ra đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là một hoạt động giữ vai trò hết sức quan trọng nhưng cũng là hoạt động rất khó khăn, phức tạp vì nó liên quan trực tiếp đến con người, đến tổ chức.

Quản lý là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đối tượng quản lí phong phú, đa dạng nên tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động cụ thể, từng giai đoạn phát triển của xã hội mà có những cách hiểu khác nhau về quản lý

Theo F.W. Taylor, “Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất” [15; tr.5].

Các tác giả người Mỹ như Harold Koontz, Cyril Odonnell và Heinz Weihrich cho rằng: “Quản lý bao hàm việc thiết kế một môi trường mà trong đó con người cùng làm việc với nhau trong các nhóm để thực hiện các mục tiêu của tổ chức” [27].

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, “Quản lý là chức năng và hoạt động của hệ thống có tổ chức thuộc các giới khác nhau (sinh học, kỹ thuật, xã hội), bảo đảm giữ gìn một cơ cấu ổn định nhất định, duy trì sự hoạt động tối ưu và bảo đảm thực hiện những chương trình và mục tiêu của hệ thống đó ” [83; tr.580].

Theo Từ điển tiếng Việt, “Quản lý là trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định” [86; tr.800].

Có tác giả lại hiểu Quản lý là quá trình đạt đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng và thực hiện một cách sáng tạo các chức năng kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra.

Tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc cho rằng: “Quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lí (người quản lí) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức đó vận hành và đạt được mục đích của mình” [9; tr.6].

Quản lý vừa là một khoa học, dựa trên cơ sở vận dụng các quy luật phát triển (quy luật tự nhiên hay xã hội) của các đối tượng khác nhau, vừa là một nghệ thuật, đòi hỏi phải có sự tác động thích hợp với từng khách thể quản lý.

Quản lý còn có thể được mô tả như là một chương trình của các hoạt động mà người quản lý thực hiện để đảm bảo những mục tiêu đề ra.

Còn dưới góc độ chức năng, người Quản lý phải thực hiện các chức năng cơ bản: Lập kế hoạch; Tổ chức; Lãnh đạo/Điều phối (chỉ đạo); Kiểm tra.

Qua các cách tiếp cận nêu trên có thể thấy, QL là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra của tổ chức.

Từ đó, khái niệm quản lý chúng tôi sử dụng trong luận án được hiểu là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra của tổ chức.

2. Khái niệm quản lý hoạt động dạy học  theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Quản lý hoạt động dạy học là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhất ở trường THPT. Việc quản lý hoạt động dạy học có thể tiếp cận theo những định hướng khác nhau, tùy thuộc mục đích, yêu cầu của các chủ thể quản lý. Nếu theo định hướng nội dung, quản lý hoạt động dạy học tập trung nhiều vào việc truyền thụ kiến thức cho học sinh và kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức của các em. Còn nếu theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quản lý hoạt động dạy học tập trung nhiều vào đầu ra của học sinh, vào sự tiến bộ của học sinh trong quá trình dạy học. Nói cách khác, quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi, từ xây dựng mục tiêu dạy học, lựa chọn nội dung dạy học, sử dụng phương pháp và hình thức dạy học đến kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học ở trường THPT phải được tổ chức, điều khiển theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Từ đó, theo chúng tôi, quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh là quá trình lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học để đảm bảo cho nó đạt được mục tiêu phát triển năng lực học sinh.

3. Sự cần thiết phải quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3.1. Đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta căn bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” [20; tr.76].

Công cuộc đổi mới đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều học giả có tên tuổi trên thế giới đã từng khẳng định: Cuộc chạy đua cuối cùng của nhân loại sẽ là cuộc chạy đua về chất lượng nguồn nhân lực. Quốc gia nào tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao nhất, quốc gia đó sẽ chiến thắng trong cuộc tranh đua cuối cùng này.

Nguồn nhân lực chất lượng cao đó phải được tạo nền móng vững chắc từ GDPT, nhất là giáo dục THPT. Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, GDPT phải chuyển từ dạy học theo định hướng nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

3.2. Đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Đối với GDPT, mục tiêu của sự đổi mới là nhằm “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình GDPT giai đoạn sau năm 2015” [19; tr.123].

Để thực hiện được mục tiêu trên, GDPT cũng phải đổi mới căn bản, toàn diện, hướng vào sự phát triển năng lực học sinh trên tất cả các phương diện: từ MTDH, CTDH đến PPDH, HTTCDH, KTĐG kết quả học tập của học sinh; quản lý hoạt động dạy học...

3.3. Đáp ứng chuẩn đầu ra của giáo dục THPT

Chuẩn đầu ra là những yêu cầu về phẩm chất và năng lực mà học sinh cần đạt được khi tốt nghiệp THPT. Nó giữ vị trí quan trọng trong quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Giúp giáo viên nhìn thấy rõ ràng những nội dung và kỹ năng cần dạy ở mỗi lớp, từ đó có thể đo lường những gì học sinh biết và có thể làm; định hướng việc dạy theo khả năng học sinh; tạo ra ngôn ngữ chung, thống nhất về trình độ học sinh cho các bên liên quan; góp phần đảm bảo cơ hội giáo dục bình đẳng…

Chuẩn đầu ra của giáo dục THPT đòi hỏi phải tổ chức, quản lý hoạt động dạy học một cách chặt chẽ; đảm bảo cho tất cả các yếu tố của nó đều hướng vào việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

3.4. Đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng ở trường THPT

Đảm bảo chất lượng hiện đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà trường. Tham gia vào việc làm nên chất lượng của trường THPT có nhiều yếu tố: Chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, quản lý QTDH…Tuy nhiên, để các yếu tố trên đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng, chúng phải thỏa mãn các điều kiện nhất định.

Đối với chương trình giáo dục, phải chuyển từ tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, đảm bảo hài hòa giữa dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hòa cả thể chất và tinh thần.

Đối với sách giáo khoa, phải chuyển từ thông báo - giải thích - minh họa sang thiết kế, tổ chức các hoạt động tìm tòi, khám phá.

Đối với giáo viên, cần đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người tổ chức, hướng dẫn quá trình phát triển của học sinh.

Đối với học sinh, cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong cách học, cách nghĩ và vận dụng kiến thức, kỹ năng; tự học, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực…

Còn đối với quản lý QTDH, cần chú trọng quản lý tất cả các yếu tố của nó, từ mục tiêu, nội dung đến PP, HTTCDH, đánh giá kết quả học tập nhằm xác định được mức độ tiến bộ của học sinh sau một tiết học/bài học, môn học, lớp học… Nói cách khác, phải quản lý đầu ra của học sinh, đó là kiến thức, kỹ năng, thái độ và tổng hợp lại là các năng lực chung cũng như năng lực chuyên biệt mà học sinh có được sau QTDH.

4. Mục đích quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần đáp ứng các mục đích sau đây:

4.1. Đảm bảo cho hoạt động dạy học hướng tới phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt của học sinh

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi cái đích cuối cùng cần đạt tới là phải hình thành được ở người học những năng lực chung và năng lực chuyên biệt, liên quan đến từng lĩnh vực giáo dục/môn học/hoạt động trải nghiệm sáng tạo mà mọi học sinh đều cần có trong cuộc sống. Muốn đạt tới cái đích cuối cùng đó, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý để tất cả hoạt động diễn ra trong QTDH đều phục vụ cho sự phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

4.2. Tạo điều kiện phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh

Mỗi học sinh đều chứa đựng một tiềm năng phát triển vô cùng to lớn mà ngay cả KHGD hiện đại cũng chưa khám phá hết. Nhưng những tiềm năng này có được bộc lộ và phát triển đúng hướng hay không, lại tùy thuộc rất nhiều vào nội dung và phương pháp giáo dục của nhà trường. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực được xem là con đường hiệu quả nhất giúp học sinh bộc lộ sớm tiềm năng của mình; đồng thời tạo điều kiện để các em phát triển hài hòa thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, để nội dung và phương pháp giáo dục nói chung, hoạt động dạy học trong nhà trường nói riêng làm tốt vai trò dẫn dắt sự phát triển của học sinh thì bản thân chúng phải được tổ chức, điều khiển một cách khoa học.

4.3. Thực hiện mục tiêu và chuẩn đầu ra của giáo dục trung học phổ thông

Mục tiêu của giáo dục THPT là nhằm phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, con người cá nhân và con người xã hội trên cơ sở duy trì, tăng cường và định hình các phẩm chất và năng lực đã hình thành ở cấp THCS; có kiến thức, kỹ năng phổ thông cơ bản được định hướng theo lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với năng khiếu và sở thích; phát triển năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động với phẩm chất và năng lực của một công dân.

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực chất là nhằm đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của giáo dục THPT. Bên cạnh các yêu cầu về phẩm chất, chuẩn đầu ra chú trọng các năng lực chung và năng lực chuyên biệt mà học sinh cần đạt được sau một giai đoạn học tập nhất định. Để hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thực hiện tốt mục tiêu và chuẩn đầu ra của giáo dục THPT thì điều quan trọng là phải quản lý hiệu quả hoạt động này.

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?... Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của Dịch vụ thuê viết luận văn 1080.

Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn luận văn 1080 – 096.999.1080 nhận viết luận văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

5. Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh được chúng tôi xác định dựa trên các chức năng quản lý; đồng thời có tính đến các điều kiện khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động này.

5.1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ hoạt động dạy học theo định hướng nội dung sang hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một bước chuyển tạo nên sự đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nói chung, GDPT nói riêng. Bước chuyển này đòi hỏi giáo viên và Cán bộ quản lý trường THPT phải thay đổi tư duy về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học. Cụ thể là:

- Mục tiêu dạy học phải định hướng vào chuẩn đầu ra.

- Nội dung dạy học phải nhằm “phát triển năng lực và phẩm chất của người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề” [62].

- Phương pháp dạy học phải “theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực” [19; tr.128-129].

- Hình thức tổ chức dạy học phải “chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học” [19; tr.129].

- Kiểm tra và đánh giá cần “từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận” [19; tr.130].

Với những đặc trưng cơ bản của hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh như vậy, đòi hỏi giáo viên và Cán bộ quản lý phải thay đổi tư duy về dạy học cũng như quản lý hoạt động dạy học.

Để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy của Cán bộ quản lý và giáo viên trường THPT về hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần phải tiến hành các công việc như: Tổ chức phổ biến, quán triệt cho Cán bộ quản lý và giáo viên về chủ trương, ý nghĩa, sự cần thiết của dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Đưa dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh vào kế hoạch năm học của nhà trường, của từng tổ chuyên môn và từng giáo viên; Thống nhất quan điểm về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt, thảo luận về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Chỉ đạo các bộ phận chức năng, các tổ chức trong nhà trường ý thức sẵn sàng phối hợp thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh…

5.2. Xây dựng kế hoạch dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Xây dựng kế hoạch là công việc đầu tiên của mọi hoạt động quản lý. Công việc này bao gồm xác định mục tiêu, xây dựng chương trình hành động và thiết lập các bước đi cụ thể để đạt được mục tiêu trong một thời gian nhất định của hệ thống quản lý.  

Để xây dựng kế hoạch dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh, hiệu trưởng cần căn cứ vào chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Đảng; chỉ thị của các cấp quản lý; dựa vào điều kiện thực tế của nhà trường để phác thảo một cách tổng quát khung của bản kế hoạch, bao gồm: các mục tiêu, chỉ tiêu; các giải pháp, biện pháp thực hiện; các bước đi cụ thể tương ứng với những khoảng thời gian nhất định... Sau khi soạn thảo kế hoạch, yêu cầu các đơn vị thảo luận, góp ý kiến để hoàn chỉnh. Khi triển khai việc xây dựng kế hoạch như vậy, hiệu trưởng đã thực hiện hai quy trình quản lý xây dựng kế hoạch: từ trên xuống và từ dưới lên.

Trên cơ sở của kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hiệu trưởng chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với từng đơn vị và cá nhân. Cùng với việc xây dựng kế hoạch, điều quan trọng hơn là hiệu trưởng phải tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra để đảm bảo kế hoạch được tất cả các thành viên trong nhà trường thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.

5.3. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh Tổ chức là sắp xếp, bố trí hợp lý các nguồn lực, đảm bảo cho cả hệ thống vận hành thông suốt, đạt được mục tiêu quản lý.

Để hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh được triển khai có hiệu quả, cần tổ chức một bộ máy quản lý. Bộ máy này bao gồm một tổ chức thực hiện chức năng quản lý và một cơ chế quản lý thích hợp

Từ đó, mỗi trường THPT cần thành lập Ban chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, bao gồm Ban giám hiệu nhà trường, Tổ trưởng chuyên môn, đại diện các đoàn thể, một số giáo viên... do hiệu trưởng làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là thống nhất mục đích, yêu cầu chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong toàn trường; phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động hay từng đơn vị; theo dõi, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân; định kỳ có sự đánh giá việc thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

Cùng với thành lập Ban chỉ đạo, cần xây dựng cơ chế quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Có thể mô tả cơ chế quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh (cơ chế mới) bằng những nét đặc trưng cơ bản sau đây (so sánh với cơ chế truyền thống):   

Phân tích các đặc trưng của cơ chế quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh có thể thấy:

Định hướng quản lý trong cơ chế mới là kết quả đầu ra: Những phẩm chất và năng lực mà học sinh cần phải có sau mỗi bài/chương/môn học. Kế hoạch quản lý trong cơ chế mới mang tính tương tác giữa các chủ thể: Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh.

Tổ chức, điều hành trong cơ chế mới mang tính linh hoạt, chuyển đổi tùy thuộc vào: tình huống dạy học - thực tiễn đa dạng; vai trò của giáo viên và học sinh trong QTDH (lúc là đối tượng, lúc là chủ thể quản lý).

Vai trò của chủ thể quản lý trong cơ chế mới là không đưa ra các quyết định cũng như các chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động dạy học mà hướng dẫn, định hướng để giáo viên, học sinh tự quyết định phải làm gì và làm như thế nào. giáo viên và học sinh phải chịu trách nhiệm về “sản phẩm giáo dục” do mình làm ra. Giám sát, đánh giá hoạt động dạy học trong cơ chế mới dựa trên tiêu chí, kết quả cuối cùng và mang tính định lượng.

Tổ chức hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hoạt động dạy học bao gồm hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Vì thế, tổ chức hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh thực chất là tổ chức hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh trong sự thống nhất biện chứng.

Tổ chức hoạt động dạy của giáo viên

+) Tổ chức thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+) Tổ chức đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+) Tổ chức ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+) Tổ chức đổi mới HTTCDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

+) Tổ chức đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Tổ chức hoạt động học của học sinh

+) Tổ chức đổi mới PP học tập;

+) Tổ chức đổi mới hình thức học tập.

5.4. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo cơ sở vật

Chỉ đạo ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi phải tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học. Đó là vận dụng các phần mềm công cụ để trực quan hóa nội dung giảng dạy; tạo ra những sản phẩm phục vụ dạy học như nguồn học liệu mở, thí nghiệm ảo, phim ảnh, ngân hàng đề thi… Nhờ ứng dụng CNTT mà hoạt động dạy học ở trường THPT trở nên hiệu quả hơn đối với việc phát triển năng lực học sinh. Các em học tập tích cực hơn, hứng thú hơn.

Khi chỉ đạo ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh, hiệu trưởng cần tập trung:

Làm cho Cán bộ quản lý, giáo viên thấy rõ tầm quan trọng và lợi ích của CNTT đối với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, từ đó họ có ý thức trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Xây dựng các quy định, triển khai các phần mềm tiện ích chung và đặc trưng bộ môn để thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng E-learning phù hợp.

Tổ chức thi các sản phẩm ứng dụng CNTT trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Cơ sở vật chất là hệ thống các phương tiện vật chất và kỹ thuật được sử dụng để phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Còn thiết bị dạy học là các dụng cụ mà giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trình dạy học. Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, hàng loạt thiết bị dạy học hiện đại đã ra đời. Nhờ các thiết bị dạy học này mà có thể đưa vào quá trình dạy học những nội dung diễn cảm, hứng thú; làm thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; tạo ra trong quá trình dạy học một nhịp độ, phong cách và trạng thái tâm lý mới cho cả người dạy cũng như người học.

Chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất - thiết bị phục vụ hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi hiệu trưởng:

- Cử một Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác cơ sở vật chất – thiết bị dạy học.

- Có quy định cụ thể về sử dụng, bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường.

- Phân công trách nhiệm cán bộ thiết bị phối hợp với tổ chuyên môn lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học một cách tối ưu, phục vụ hiệu quả hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh...

Chỉ đạo xây dựng cơ chế, tạo động lực để giáo viên và học sinh phát huy tốt vai trò của mình trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Trong công tác quản lý giáo dục nói chung, quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh nói riêng, việc xây dựng chính sách, tạo động lực thúc đẩy mọi thành viên trong nhà trường nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa rất lớn. Người hiệu trưởng có năng lực là người biết khuyến khích, động viên, kết nối mọi người lại với nhau để hướng tới một mục đích chung là phát triển nhà trường.

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi mọi thành viên trong nhà trường phải “tự vượt chính mình”. Họ không thể vượt qua được lực cản của cách dạy, cách học, cách quản lý cũ nếu thiếu động lực thúc đẩy. Động lực này phải được xây dựng và phát triển từ các chính sách vi mô của nhà trường đối với giáo viên (động viên bằng tinh thần và bồi dưỡng về vật chất), đối với học sinh (tạo nhu cầu, hứng thú học tập) và đối với các thành viên khác; từ việc kiến tạo bầu không khí thân thiện và tích cực, tôn trọng những giá trị văn hóa nhà trường...

5.5. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Kiểm tra, đánh giá là chức năng rất quan trọng của công tác quản lý nói chung, quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh nói riêng. Quản lý mà không có kiểm tra thì quản lý sẽ kém hiệu quả và dễ trở nên quan liêu.

Để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh, hiệu trưởng cần làm tốt một số công việc sau đây:

Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phải xác định rõ mục đích yêu cầu kiểm tra (kiểm tra nhằm mục đích gì?); nội dung kiểm tra (kiểm tra cái gì?); phương pháp kiểm tra (kiểm tra bằng cách nào?) và lực lượng kiểm tra (ai kiểm tra?).

Xây dựng được bộ tiêu chí phục vụ cho công tác đánh giá

Muốn đánh giá khách quan kết quả thực hiện hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần xây dựng được bộ tiêu chí cụ thể, tường minh có thể đo đếm được. Bộ tiêu chí này phải phản ánh được tất cả các nội dung kiểm tra.

Lựa chọn được phương pháp và hình thức đánh giá phù hợp cho từng nội dung, từng hoạt động, từng đối tượng

Trong quá trình đánh giá hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần tăng cường sử dụng các phương pháp không truyền thống như: quan sát, đánh giá qua sản phẩm hoạt động của giáo viên, học sinh, đánh giá thực hành, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Đồng thời, kết hợp đánh giá thường xuyên với đánh giá cuối kỳ, cuối năm. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Khi tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần chuẩn bị lực lượng, có sự phân cấp trong kiểm tra và có quy định rõ về chế độ kiểm tra.

5.6. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông

Trường THPT, đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn là những người trực tiếp quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Vì thế, muốn nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phải chú ý bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ này.

Để bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho Cán bộ quản lý, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, trong đó xác định rõ mục đích bồi dưỡng; chương trình bồi dưỡng; cách thức triển khai… Hiệu trưởng cũng cần tạo điều kiện để Cán bộ quản lý tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức. Sau bồi dưỡng, hiệu trưởng cần chỉ đạo Cán bộ quản lý tự đánh giá kết quả bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dựa trên những tiêu chí đã được xây dựng.

Tìm hiểu thêm về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục

6. Chủ thể quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tham gia quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh có nhiều chủ thể với vai trò và trách nhiệm khác nhau.

6.1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc Sở GD&ĐT có chức năng “tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GD&ĐT, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung GD&ĐT, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn Cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật” [8].

Đối với quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT có vai trò, trách nhiệm sau đây:

Ban hành các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh/thành phố;

Hướng dẫn, tổ chức việc xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh/thành phố;

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh/thành phố;

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh/ thành phố;

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng dạy học và quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên và Cán bộ quản lý ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh/thành phố…

6.2. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT mà mình phụ trách;

Tổ chức thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT mà mình phụ trách;

Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT mà mình phụ trách;

Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng dạy học và quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên, Cán bộ quản lý trường THPT mà mình phụ trách; 

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT mà mình phụ trách...

6.3. Tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của tổ chuyên môn, quản lý kế hoạch dạy học cá nhân của tổ viên; Tổ chức thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở tổ chuyên môn; Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở tổ chuyên môn; Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng dạy học và quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên ở tổ chuyên môn; Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở tổ chuyên môn...

6.4. Giáo viên trường trung học phổ thông

Giáo viên trường THPT vừa là khách thể, vừa là chủ thể quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Là khách thể, giáo viên chịu sự quản lý của Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn trong quá trình thực hiện hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Là chủ thể, giáo viên chủ động thực hiện sáng tạo các khâu của quá trình dạy học, đảm bảo cho các yếu tố của nó đều hướng vào phát triển năng lực học sinh.

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Việc nắm vững các yếu tố này có ý nghĩa rất quan trọng trong đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

7.1. Các yếu tố khách quan

Xu thế đổi mới và hội nhập quốc tế trong giáo dục

Cùng với các bậc học khác, giáo dục THPT đang có sự đổi mới căn bản, toàn diện về CTGD, PPDH, HTTCDH, đánh giá KQHT của học sinh… Tất cả sự đổi mới này đều dựa trên một định hướng chung, đó là phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Sự đổi mới của giáo dục THPT sẽ tác động mạnh mẽ đến công tác quản lý bậc học, đòi hỏi công tác quản lý, nhất là quản lý hoạt động dạy học cũng phải đổi mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực hợp tác và sức cạnh tranh đang trở thành nhiệm vụ ưu tiên của giáo dục Việt Nam, trong đó có GDPT.

Nghị quyết số 29, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã chỉ rõ: “Chủ động hội nhập quốc tế về GD&ĐT trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về GD&ĐT [19; tr.143].

Hội nhập quốc tế trong GD&ĐT đang đặt ra những yêu cầu mới đối với xây dựng chương trình GDPT; đối với tổ chức, quản lý GDPT nói chung, hoạt động dạy học ở trường THPT nói riêng. Những kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình, tổ chức, quản lý QTDH theo định hướng phát triển năng lực học sinh cần được tiếp thu và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới GDPT.

Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học

Cơ sở vật chất - thiết bị dạy học có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả dạy học. Đối với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh yêu cầu về cơ sở vật chất - thiết bị dạy học lại càng cao. Vì thế, để đáp ứng đòi hỏi của hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở các trường THPT cần được xây dựng theo hướng đồng bộ và hiện đại; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học.

Nhận thức, tâm lý của phụ huynh và xã hội về hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Một quan niệm đã ăn sâu vào tâm lý của đông đảo học sinh, phụ huynh và trở thành tâm lý chung của xã hội đó là, học để đi thi, để vào được đại học chứ không phải học để phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Do đó khi chuyển mục tiêu học tập sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học cần làm thay đổi quan niệm của phụ huynh và xã hội về mục tiêu học tập. Đây là một việc làm không đơn giản nhưng nhất thiết phải làm.

Đồng thời cũng phải làm cho phụ huynh và xã hội nhận thức được rằng, bản thân họ cũng phải có trách nhiệm tham gia vào việc phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

7.2. Các yếu tố chủ quan

Nhận thức, tâm lý, năng lực dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của đội ngũ giáo viên

Nhận thức, tâm lý, năng lực của giáo viên có ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Trước hết, giáo viên phải có nhận thức đúng đắn về hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đây là xu hướng dạy học hiện đại đang được cả thế giới vận dụng thành công. Vì thế, chuyển sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục Việt Nam.

Cùng với nhận thức đúng đắn, giáo viên phải có tâm lý sẵn sàng cho hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Và điều quan trọng hơn, là họ phải có năng lực để triển khai hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Năng lực quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của Cán bộ quản lý

Nếu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một thách thức đối với giáo viên thì quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh là một thách thức đối với Cán bộ quản lý. Để quản lý hiệu quả hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Cán bộ quản lý phải có năng lực xây dựng kế hoạch hoạt động dạy học; tổ chức hoạt động dạy học; kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên; xây dựng cơ chế, tạo động lực thúc đẩy hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh… Nói tóm lại, Cán bộ quản lý trường THPT phải có năng lực quản lý sự thay đổi nhà trường, trong đó có sự thay đổi cách tiếp cận hoạt động dạy học.

Nhận thức và tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh

Chuyển sang hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh không chỉ làm thay đổi cách dạy của giáo viên mà còn làm thay đổi cách học của học sinh. Nếu như trước đây, cách học của học sinh mang tính chất thụ động, chịu sự áp đặt một chiều, nặng về ghi nhớ máy móc thì cách học hiện nay của học sinh là tự học, tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Mọi sự đổi mới trong giáo dục có thành công hay không thành công đều phụ thuộc cả vào người học. Đối với hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cũng như vậy. Bản thân học sinh cũng phải nhận thức được rằng, việc học tập không phải để đi thi, để vào đại học mà để phát triển toàn diện nhân cách của chính bản thân mình, để sau này có thể lập thân, lập nghiệp. Từ đó, học sinh có thái độ, động cơ học tập đúng đắn.  

8. Tài liệu tham khảo

 1. Đặng Quốc Bảo và Nguyễn Sĩ Thu (2014), “Tổ chức dạy học phát triển toàn diện năng lực cho thế hệ trẻ”, Tạp chí Giáo dục, số 347, tháng 12.
 2. Đặng Quốc Bảo và Phạm Minh Mục (2015), “Năng lực và phát triển năng lực cho học sinh”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tháng 6.
 3. Nguyễn Thành Ngọc Bảo (2014), “Bước đầu tìm hiểu khái niệm đánh giá theo năng lực và đề xuất một số hình thức đánh giá năng lực ngữ văn của học sinh”, Tạp chí Khoa học ĐHSP TP. HCM, số 56.
 4. Hoàng Hòa Bình (2015), “Năng lực và cấu trúc của năng lực”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tháng 6.
 5. Bộ GD&ĐT (2014), Hỏi đáp về một số nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 6. Bộ GD&ĐT (2014), Tài liệu hội thảo “Xây dựng chương trình GDPT theo định hướng phát triển NLHS”, Hà Nội. 7. Bộ GD&ĐT (2015), Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể, Hà Nội.
 7. Bộ GD&ĐT (2015), Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể, Hà Nội.
 8. Bộ Nội vụ - Bộ GD&ĐT (2008), Thông tư số 35/2008/TTLB về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện.
 9. Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Quản lý các cơ sở GD&ĐT, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
 10. Nguyễn Đức Chính (2013), “Vài suy nghĩ về chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 93, tháng 6.
 11. A.G.Côvaliốp (1971), Tâm lý học cá nhân, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 12. Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010), Một số vấn đề chung về đổi mới PPDH ở trường THPT, Berlin/Hanoi.
 12. Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010), Một số vấn đề chung về đổi mới PPDH ở trường THPT, Berlin/Hanoi.
 13. Trần Thị Kim Dung (2014), “Đánh giá năng lực học sinh trong dạy học môn ngữ văn ở THCS - nhìn từ mục tiêu dạy học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 106, tháng 7.
 14. Trương Thị Dung (2014), “Một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dự đoán cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường THPT”, Tạp chí Giáo dục, số 342, tháng 9.
 15. Vũ Dũng (1995), Tâm lý xã hội với quản lý, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 16. Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN (2013), Các kỹ thuật đánh giá trong lớp học, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng cho bậc học phổ thông ở Việt Nam, Hà Nội.
 17. Dự án phát triển giáo viên THPT & TCCN (2013), Triển khai chuẩn Hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội.
 18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 19. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị BCHTW lần thứ 8 khóa XI, Văn phòng TW Đảng, Hà Nội.
 20. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 21. Đỗ Tiến Đạt (2012), “Chuẩn giáo dục phổ thông”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 86, tháng 11.
 22. Gisrll O. Martin-Kniep (2013), Tám đổi mới để trở thành người giáo viên giỏi, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 23. Nguyễn Thu Hà (2014), “Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực giáo dục: Một số vấn đề lý luận cơ bản”, Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 30, số 2.

 Các tìm kiếm liên quan: thuc trang cong tac quan ly hoat dong day hoc, tham luận dạy học theo định hướng phát triển năng lực, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường thcs, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường thpt, quan ly hoat dong day hoc trong nha truong, tham luận dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học, khái niệm dạy học theo hướng phát triển năng lực, dạy học theo định hướng phát triển năng lực, ...

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080