FREE| Mẫu + Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Không Khí Độc Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 17/11/2022 Hỏi đáp essay
FREE| Mẫu + Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Không Khí Độc Nhất
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

Chủ đề ô nhiễm không khí là chủ đề được rất nhiều quốc gia quan tâm hiện nay bởi ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và nền kinh tế chung. Tuy nhiên, để viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí đạt điểm cao, người viết cần có một lượng kiến thức vừa đủ, nắm rõ cách viết cũng như cách trình bày dạng luận văn đề tài này.

Tham khảo ngay những gợi ý cụ thể về một bài luận văn cùng 10 tips hữu ích cần nhớ để dễ dàng hoàn thành bài luận văn với số điểm cao nhé.

1. Cấu trúc bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí

Cấu trúc bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí
Cấu trúc bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí

1.1. Mở bài

Phần mở bài khá quan trọng, có tác dụng dẫn dắt người đọc trong suốt bài luận văn. Do vậy, cần trình bày vấn đề ở phần mở bài thật lôi cuốn, hấp dẫn và nếu ra được tổng quan vấn đề được nhắc tới ở đề bài.

 • Sử dụng câu hỏi tu từ gợi mở về vấn đề liên quan 
 • Nói về một ví dụ hot hiện nay trong xã hội liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường để khơi gợi trí tò mò từ người đọc. 
 • Bắt đầu bằng câu chuyện, câu quote ý nghĩa
 • Trích dẫn câu nói, quan điểm của người có tầm ảnh hưởng
 • Trích dẫn số liệu liên quan đến vấn đề định nghiên cứu

1.2. Thân bài

Thân bài có vai trò làm sáng tỏ hơn vấn đề đã được nêu ra ở phần mở bài bằng các luận điểm và luận cứ đi kèm. 

 • Mỗi đoạn trong thân bài thể hiện một luận điểm. Thông thường, để làm sáng tỏ vấn đề trong bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí cần từ 3-4 đoạn luận điểm. 
 • Sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ và ví dụ chứng minh cho luận điểm ấy.
 • Câu chủ đề của mỗi đoạn văn có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối
 • Giữa các đoạn trong thân bài và giữa các câu trong đoạn cần có sự liên kết chặt chẽ, nhất quán về nội dung cũng như cách diễn đạt để người đọc dễ dàng nắm bắt được thông tin.

1.3. Kết bài 

Kết bài là phần cuối cùng để hoàn thiện một bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí trọn vẹn.

 • Tóm gọn lại vấn đề và đề xuất giải pháp cho vấn đề ấy (nếu có) 
 • Trả lời câu hỏi nêu ra ở đề bài
 • Trích dẫn quan điểm của người nổi tiếng về vấn đề để khép lại bài luận giúp tăng sự uy tín
 • Thể hiện quan điểm cá nhân
 • Kết mở nhằm thu hút nhiều hơn sự liên tưởng, suy nghĩ từ người đọc. 

2. 30 từ vựng giúp bài luận ấn tượng

30 từ vựng giúp bài luận ấn tượng
30 từ vựng giúp bài luận ấn tượng

Luận văn 1080 gợi ý bạn 30 từ vựng được sử dụng nhiều nhất trong bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường để bạn đọc vận dụng vào bài luận của mình. 

 1. Destroy /dɪsˈtrɔɪ/ phá hủy
 2. Pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm
 3. Disappear /ˌdɪsəˈpɪə/ biến mất
 4. Pollution /pəˈluːʃən/ sự ô nhiễm
 5. Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ chất thải công nghiệp
 6. Climate change /ˈklaɪmət ʧeɪnʤ/ hiện tượng biến đổi khí hậu
 7. Soil pollution /sɔɪl/ pəˈluː.ʃən/: ô nhiễm đất
 8. Deforestation /diːˌfɒr.ɪˈsteɪ.ʃən/: nạn phá rừng
 9. Extinct /ɪkˈstɪŋkt/: tuyệt chủng
 10. Greenhouse gas emissions /ˈgriːnhaʊs gæs ɪˈmɪʃənz/: khí thải nhà kính
 11. Acid rain /ˈæsɪd reɪn/: mưa axit
 12. Ground water /graʊnd ˈwɔːtə:/: nguồn nước ngầm
 13. Woodland/forest fire /ˈwʊdlənd/ˈfɒrɪst ˈfaɪə/: cháy rừng
 14. Environmental pollution /ɪnˌvaɪərənˈmɛntl pəˈluːʃən/: ô nhiễm môi trường
 15. Conservation (n) /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/: sự bảo tồn
 16. Deplete (v) /dɪˈpliːt/: làm cạn kiệt
 17. Ecosystem (n) /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/: hệ sinh thái 
 18. Erosion (n) /ɪˈrəʊ.ʒən/: sự xói mòn
 19. pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/: thuốc trừ sâu
 20. ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/: tầng ozon 
 21. urbanization /ˌərbənəˈzeɪʃn/: đô thị hóa
 22. dry up /draɪ ʌp/: khô hạn
 23. erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn
 24. Rainforest (n) /ˈreɪn.fɒr.ɪst/: rừng nhiệt đới
 25. Contaminated /kənˈtæmɪneɪt/:  làm bẩn
 26. Biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/: có thể phân hủy
 27. Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/: chất thải công nghiệp
 28. Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/: năng lượng thay thế
 29. Exhaust /ɪgˈzɔːst/: khí thải
 30. catastrophe /kəˈtæstrəfi/: thảm họa

Trên đây là 30 từ vựng thông dụng, xuất hiện nhiều trong bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí. 

Ngoài chủ đề ô nhiễm không khí thì ô nhiễm môi trường cũng là đề tài được nhiều học viên lựa chọn bởi bao chứa trong đó rất nhiều khía cạnh nhỏ hơn về môi trường có thể khai thác. Để chinh phục dạng đề tài này cũng cần trang bị cho mình lượng kiến thức chắc chắn, kinh nghiệm cũng như hiểu biết về cách trình bày, triển khai vấn đề sao cho logic. Tham khảo ngay những hướng dẫn viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường của Luận văn 1080 để tự tin hoàn thành bài luận tiếng anh với số điểm thật cao nhé. 

 

3. 10 mẫu câu độc đáo hứng trọn điểm 10

10 mẫu câu độc đáo hứng trọn điểm 10
10 mẫu câu độc đáo hứng trọn điểm 10
 1. Some people may feel that: Một số người có thể cảm thấy rằng
 2. It is true that….However: Đúng là….tuy nhiên
 3. One suggestion to help solve the problem is + N: Một gợi ý cho bạn để giải quyết vấn đề là
 4. An alternative solution could be: Một giải pháp khác là
 5. When it comes to +N: Khi nói đến 
 6. There is no denying that: Không thể phủ nhận rằng
 7. However, I strongly believe that: Tuy nhiên, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng
 8. For example/ For instance/ Such as: Ví dụ/ Như là
 9. In spite of/ Despite +N: Mặc dù 
 10. My own view on the matter is: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì 

 

Bên cạnh 10 mẫu câu độc đáo ở trên thì những từ nối cũng là yếu tố quan trọng giúp nội dung bài luận của bạn có sự liền mạch, gắn kết và nhất quán. Tham khảo từ nối trong bài luận tiếng anh được sử dụng nhiều nhất sẽ giúp bài luận văn tiếng anh về ô nhiễm không khí trôi chảy, chuyên nghiệp hơn. 

 

4. 5 mẫu bài luận tiếng anh về ô nhiễm môi trường

5 mẫu bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí
5 mẫu bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí

5 mẫu, bao gồm tên đề tài, nội dung chính, trích 1 đoạn 3- 4 dòng và đặt link tải, nếu ngắn thì trích hết toàn bộ bài

4.1. Mẫu 1

Tên đề tài: How air pollution is destroying our health? 

Nội dung chính: Nowadays, pollution is a popular term with everyone in the world and air pollution is one type of pollution. The definition of air pollution is one such form that refers to the contamination of the air, irrespective of indoors or outside

Link tải bài luận miễn phí: TẠI ĐÂY 

4.2. Mẫu 2

Tên đề tài: Air pollution is one of the largest problems facing the world today. What are its causes and what measures can be proposed to solve this problem?

Nội dung chính: In modern society, air pollution is worldwidely becoming a grave concern. While there are several causes for this environmental issue, some effective solutions can be offered to reduce the amount of exhaust fumes in the air.

Link tải bài luận miễn phí: TẠI ĐÂY 

4.3. Mẫu 3

Tên đề tài: These days noise and air pollution are serious environmental problems. Some people think that air travel is to be blamed. Others believe that we should reduce the number of vehicles on the roads?  

Nội dung chính: With the increasing population and industrialisation, the level of air and noise pollution is increasing faster than ever before and these two forms of pollution are some serious threats for all of us.

Link tải bài luận miễn phí: TẠI ĐÂY 

4.4. Mẫu 4

Tên đề tài: Why is air pollution harmful? 

Nội dung chính: People hold different views about how to cope with environmental problems. While some people argue that it is the duty of an international organization, rather than a single country, to solve environment-related issues, I believe that both parties/ sides should join hands in solving this problem. 

Link tải bài luận miễn phí: TẠI ĐÂY 

4.5. Mẫu 5 

Tên đề tài: Some people say that it is possible for a country to be both economically successful and have a clean environment. Other disagree.Discuss both view and give your opinion

Nội dung chính: Sustainable development has gradually become a growing concern on a global scale. While some people believe that balancing economic growth and environment protection is nearly impractical, I am more convinced of the opposite views for the following reasons. 

Link tải bài luận miễn phí: TẠI ĐÂY 

Đối mặt với vấn đề trái đất nóng lên toàn cầu cũng sự biến đổi khí hậu gây ra nhiều tác động xấu, ảnh hưởng đến đời sống con người thì bài luận tiếng anh về global warming được học viên lựa chọn rất nhiều. Tuy nhiên, mỗi dạng bài đều có một cách trình bày và phân tích khác nhau. Xem ngay hướng dẫn cách viết bài luận tiếng anh global warming để tự tin chinh phục dạng đề tài này với số điểm tuyệt đối nhé. 

5. 10 tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao

10 tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao
10 tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao

5.1. Lựa chọn đề tài

Vấn đề ô nhiễm không khí rất rộng, bao gồm nhiều vấn đề trong đó, đòi hỏi người viết phải có cái nhìn tổng quát, lựa chọn đề tài phù hợp với sở thích cũng như thế mạnh của mình

 • Tham khảo sách, báo, tài liệu liên quan
 • Tham khảo ý tưởng từ các bài luận đã làm trước đó
 • Hỏi ý kiến từ thầy, cô có chuyên môn
 • Khoanh vùng vấn đề yêu thích 

5.2. Lên ý tưởng đề tài

Sau khi đã lựa chọn được đề tài cần viết, người viết cần viết lại những ý tưởng muốn triển khai đối với đề tài đó. 

 • Ghi lại những nội dung cần làm, những vấn đề muốn phân tích, những giải pháp muốn đề xuất hoặc phương hướng giải quyết vấn đề.
 • Xác định dạng bài để dễ dàng lên dàn ý cho bài luận: 

5.3. Lên dàn ý cho bài luận

Dàn ý của bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí cần có những ý sau:

 • Luận điểm cần có trong bài 
 • Luận cứ và ví dụ đi kèm từng luận điểm
 • Độ dài mỗi đoạn 
 • Thời gian ước tính hoàn thành ứng với mỗi phần 

Khi đã lên được dàn ý chi tiết là bạn đã hoàn thành được một nửa bài luận văn. Một nửa còn lại phụ thuộc vào việc vận dụng kiến thức, kỹ năng cũng như sự kỷ luật của bản thân để bài luận được hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. 

5.4. Bắt đầu viết càng sớm càng tốt

Bỏ ngay suy nghĩ “nước đến chân mới nhảy” để sống chết hoàn thành bài luận trước khi nộp chỉ vỏn vẹn trong 2-3 ngày. Bạn hoàn toàn có thể kiểm soát sự trì hoãn của bản thân bằng việc lập kế hoạch và dàn ý cụ thể cũng như theo sát mốc thời gian đã vạch ra.

 • Đặt mục tiêu viết mỗi ngày
 • Viết vào những lúc đầu óc thoải mái
 • Suy nghĩ thật kỹ trước khi viết
 • Luôn đặt thời gian nhắc nhở kỷ luật của bản thân

5.5. Kiểm tra ngữ pháp

Bất kì một bài luận tiếng anh nào cũng yêu cầu yếu tố học thuật rất cao, bao gồm cả ngữ pháp, từ vựng và cách diễn đạt. 

 • Đọc thật nhiều để cập nhật thêm vốn từ vựng về chuyên ngành
 • Kiểm tra ngữ pháp về thì, chia động từ, vị trí của các từ loại trong câu để tránh mất điểm oan
 • Mắc nhiều lỗi sai về ngữ pháp sẽ khiến bài luận của bạn bị đánh giá thấp gây mất thiện cảm với người đọc. 

5.6. Kiểm tra từ vựng

 • Sử dụng từ vựng đúng ngữ cảnh
 • Tránh dùng một từ lặp đi lặp lại nhiều lần
 • Không cố gắng sử dụng những từ vựng cao cấp trong bài luận khiến mất sự tự nhiên, liền mạch của bài viết và đôi khi còn khiến bạn bị trừ điểm vì những lỗi sai ngớ ngẩn 

5.7. Kiểm tra cấu trúc câu

 • Một bài luận tiếng anh bên cạnh chú ý ngữ pháp, từ vựng thì cấu trúc câu cũng là yếu tố quan trọng, góp phần giúp bài luận của bạn gây được ấn tượng tốt với mọi người.
 • Một bài luận không mắc lỗi sai về cấu trúc câu thể hiện trình độ cũng như cách vận dụng kiến thức của người viết, giúp bài viết được đánh giá cao hơn.

5.8. Kiểm tra văn phong 

 • Đa số khi chuyển nghĩa từ tiếng Việt sang tiếng Anh người viết sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn văn phong diễn đạt. 
 • Sử dụng ngôn từ gần gũi, xuôi nghĩa và văn phong gần gũi, phù hợp là cách gây thiện cảm với người chấm cũng như để người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin. 

5.9. Độ dài của bài luận

Thông thường, mỗi bài luận sẽ có độ dài khác nhau tùy thuộc vào mục đích.

 • Với bài luận giữa kì hoặc bài kiểm tra định kì nhỏ: Độ dài từ 150-200 từ
 • Bài luận kết thúc môn hoặc bài luận thi chứng chỉ: Độ dài từ 200-250 từ 

5.10. Kiểm tra lại toàn bộ bài luận

 • Đọc đi đọc lại bài luận nhiều lần. Một mẹo nhỏ cho bạn là sau khi hoàn thành bài viết, hãy để bản thân nghỉ ngơi một ngày và quay lại đọc bài sẽ giúp bạn tỉnh táo nhận ra nhiều lỗi sai trong bài viết. 
 • Nhờ người có chuyên môn nhận xét vì họ dễ dàng chỉ ra được lỗi sai của mình

Dù đã nắm rõ các bước cũng như các tips để chinh phục bài luận văn với số điểm cao nhưng bạn đọc vẫn cảm thấy khó khăn. Bạn không sẵn sàng để bắt tay vào làm. Bạn không có nhiều thời gian để hoàn thành bài viết. Liên hệ ngay dịch vụ thuê viết luận văn tiếng anh của Luận văn 1080 để không còn cảm thấy lo lắng về bài luận tiếng anh của mình nữa nhé. 

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách viết bài luận tiếng anh về ô nhiễm không khí kèm 5 bài mẫu chi tiết giúp bạn đọc có thêm nguồn tham khảo để vận dụng vào trong quá trình hoàn thành bài luận văn của riêng mình. Luận văn 1080 hi vọng rằng những thông tin cung cấp ở trên hữu ích với bạn để bạn không còn cảm thấy lo sợ mỗi khi được giao bài luận tiếng anh. 

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080