Tài chính

Lý luận chung về xây dựng mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng

Ngày nay thì các tập đoàn tài chính – ngân hàng phát triển theo xu hướng hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực là phổ biến nhưng luôn có một ngành, một lĩnh vực giữ vị trí mũi nhọn. Bên cạnh các đơn vị sản xuất là các tổ chức tài chính, ngân hàng và […]

Ngân hàng thương mại và quản trị rủi ro trong kinh doanh NHTM theo hiệp ước Basel

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận. 1. Ngân hàng thương mại 1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng là một tổ chức […]

Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp: Là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định về tài chính, tổ chức thực hiện những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, đó là tối đa hóa lợi nhuận không ngừng làm tăng doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh […]

Tổng quan về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp là khả năng điều hành các chính sách tài chính, sử dụng thông tin phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh, điểm yếu. 1. Khái niệm về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh […]

Lý luận chung về tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,… 1. Mục đích, […]

Những Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Quản Lý Tài Chính Trong Doanh Nghiệp

Quản lý tài chính là một bộ phận quan trọng của quản lý kinh doanh doanh nghiệp và cũng là kiểu quản lý mang tính tổng hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh được áp dụng ở các doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu về lĩnh vực này trong bài viết này của Tổng […]

Những Vấn Đề Cơ Bản Về Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò của phân tích và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để nắm được tầm quan trọng của việc quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp. 1. Khái niệm về tài chính doanh […]