quản lý giáo dục

Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh

Tầm quan trọng trong việc quản lý hoạt động giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh là gì? Mục tiêu của công tác này? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây. 1. Các khái niệm cơ bản 1.1. Quản lý 1.1.1. Khái niệm “quản lý” […]

Một số lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường THCS

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống là những tác động của người hiệu trưởng trong việc huy động các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) một cách tối ưu nhằm đạt mục đích của hoạt động giáo dục kỹ năng sống là góp phần hình thành một nhân cách toàn […]

Cơ sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Mục tiêu của quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh là làm cho nhân cách HS được hình thành và phát triển về mặt đạo đức để mỗi học sinh có thể nhận thức đúng các giá trị đạo đức, biết hành động theo lẽ phải, công bằng và nhân đạo, […]

Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh

Quản lý hoạt động tự học của lưu học sinh thực chất là một hệ thống các tác động sư phạm có mục đích, có phương pháp, có kế hoạch của các lực lượng trong và ngoài nhà trường đến toàn bộ quá trình tự học của sinh viên nhằm thúc đẩy sinh viên tự […]

Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động có mục đích, có tổ chức, có khoa học của hiệu trưởng đến tập thể giáo viên, học sinh và những lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động họ tổ chức chỉ đạo hoạt động giáo dục […]

Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi

Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển và nâng cao vị thế của nhà trường qua đó khẳng định được về trình độ năng lực của giáo viên trong nhà trường, khẳng định vai trò học tập và rèn luyện của học sinh và […]