Mẫu đề cương chi tiết và lời mở đầu cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

lv1080
Mẫu đề cương chi tiết và lời mở đầu cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
5 (100%) 1 vote

Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn mẫu đề cương chi tiết và lời mở đầu cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tham khảo ngay nhé!

1/ Mẫu đề cương chi tiết cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty sứ Thanh Trì.

Lời mở đầu

Phần I. Chất lượng nguồn nhân lực và quản trị chất lượng nguồn nhân lực

 1. Chất lượng nguồn nhân lực và sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 1. Khái niệm nguồn nhân lực .

           1.1. Khái niệm nguồn nhân lực là gì

           1.2. Phân loại nguồn nhân lực

 1. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng nguồn nhân lực.

         2.1. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ văn hoá người lao động.

         2.2. Chỉ tiêu biểu hiện trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động.

         2.3. Chỉ tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ và năng lực phẩm chất nguồn lao động.

 1. Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

         3.1. Vai trò của nguồn nhân lực.

         3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ Đề tài phát triển nguồn nhân lực

+ Hoạch định nguồn nhân lực là gì

      B. Quản trị chất lượng nguồn nhân lực.

      1.  Sơ lược về quản trị nguồn nhân lực.

1.1. Khái niệm  về quản trị nguồn nhân lực.

1.2. Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực.

1.3. Chức năng của quản trị nguồn nhân lực

1.4. Cơ cấu tổ chức hoạt động

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý nguồn nhân lực

 1. Những yêu cầu đối với hoạt động quản trị chất lượng nguồn nhân lực

2.1. Vai trò và ý nghĩa của quản trị chất lượng nguồn nhân lực

2.2. Những yêu cầu đối với hoạt động quản trị chất lượng nguồn nhân lực

 1. Quản trị chất lượng nguồn nhân lực

3.1. Hoạch định kế hoạch chất lượng nguồn nhân lực

3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch chất lượng nguồn nhân lực

3.3. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch chất lượng nguồn nhân lực.

3.4. Đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phần II. Tình hình Quản trị chất lượng nguồn nhân lực Tại Công ty sứ Thanh Trì

 1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty.

    1.Giai đoạn từ 1961-1987:

 1. Giai đoạn 1988-1991:
 2. Giai đoạn 1992-2000:

    B. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực  của Công ty

 1. Cơ cấu tổ chức quản lý
 2. Chiến lược kinh doanh và các chính sách căn bản

2.1 Chiến lược sản phẩm.

2.2 Chiến lược về thị trường.

2.3 Chính sách giá cả và phân phối

 1. Các lĩnh vực quản lý khác

3.1.Máy móc thiết bị và công nghệ

3.2 Nguyên vật liệu.

3.3. Quản lý vốn và tài chính.

III. thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của công ty sứ Thanh Trì hiện nay.

 1. Trình độ văn hoá
 2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật người lao động

     3.Về tình trạng sức khoẻ ,năng lực phẩm chất

IV .Tình hình quản lý chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Sứ Thanh trì

 1. Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức lao động

1.1 Công tác tổ chức sản xuất

1.2 Công tác đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ công nhân viên

 1. Mối quan hệ phòng Tổ chức lao động và các phòng ban khác trong Công ty
 2. Các hoạt động cụ thể

3.1 Công tác nghiên cứu lập kế hoạch nguồn nhân lực

3.2 Công tác tuyển dụng

3.3 Công tác đào tạo phát triển.

Bảng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2001-2005

3.4 Công tác tiền lương.

3.5 Vấn đề phúc lợi, qh lao động an toàn lao động và công tác y tế.

 1. Đánh giá hoạt động quản trị chất lượng nguồn nhân lực tại công ty sứ Thanh Trì.

4.1 Những thành tựu đạt được.

4.2 Một số hạn chế cần khắc phục

Phần III. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty sứ Thanh Trì.

A. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

 1. Đánh giá kết quả đã đạt được.
 2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

B. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty sứ Thanh Trì.

 1. Định hướng chung.
 2. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch chất lượng nguồn nhân lực:

2.1 Thực hiện phân tích công việc thường xuyên, đầy đủ và chính xác.

2.2 Sử dụng các phương pháp dự báo hiện đại:

2.3 Xây dựng các kế hoạch dài hạn về nguồn nhân lực.

 1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng

3.1 Đa dạng hoá nguồn tuyển mộ và phương pháp tuyển mộ

3.2 Xây dựng quy trình tuyển chọn một cáh khoa học và hợp lý.

 1. Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

4.1 Xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo dài hạn

4.2 Tăng cường đào tạo kỹ thuật viên trung cấp và công nhân kỹ thuật.

4.3 Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo tại công ty.

 1. Các giải pháp về lương bổng và đãi ngộ
 2. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị nhân lực

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Mẫu đề cương chi tiết cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Mẫu đề cương chi tiết cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

2/ Lời mở đầu cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nguồn lực con người là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của mỗi quốc gia. Kinh nghiệm và thực tiễn cho thấy, sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia hay mỗi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào chính sách phát triển nguồn nhân lực của quốc gia hay doanh nghiệp đó.Nước ta là một nước có nền kinh tế đang phát triển, nguồn tài nguyên thiên nhiên không nhiều nên nguồn  nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt. Từ nhiều năm nay Đảng ta luôn khẳng định nguồn lực quan trọng nhất để CNH- HĐH đất nước là con người. Văn kiện đại hội VIII của Đảng đã nhấn mạnh rằng phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải ở ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng. Khi nguồn nhân lực có quy mô lớn nhưng chất lượng  thấp, năng suất lao động thấp thì lại trở thành nhân tố hạn chế sự phát triển. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là phải thường xuyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Là sinh viên chuyên ngành quản trị chất lượng,cần hiểu rõ được vai trò to lớn của nguồn nhân lực trong việc cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, từ đó thúc đẩy doanh nghiệp nói riêng và nền Kinh tế phát triển nói chung. Do đó cần luôn luôn chăm lo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Nhận thức rõ những vấn đề nêu trên, trong thời gian nghiên cứu về Công ty sứ Thanh Trì, kết hợp giữa lý thuyết được học tại nhà trường và việc nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế, đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty sứ Thanh Trì” đã thực sự hấp dẫn tôi

Ngoài lời mở đầu, kết luận và phụ lục tham khảo đề tài nghiên cứu này được trình bày  theo kết cấu sau:

Phần I:   Chất lượng nguồn nhân lực và quản trị chất lượng nguồn nhân lực.

Phần II: Tình hình quản trị chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Sứ Thanh trì

Phần III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty sứ Thanh trì

Để hoàn thành luận văn này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Tiến Sỹ Trương Đoàn Thể cùng toàn thể cán bộ nhân viên phòng tổ chức lao động Công ty sứ Thanh Trì.

Hi vọng mẫu đề cương chi tiết và lời mở đầu cho luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ giúp bạn hoàn thành tốt bài luận văn!

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ :

+ Làm luận văn tốt nghiệp đại học

+ Làm luận văn thạc sĩ thuê

Viết thuê luận án tiến sĩ

chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!