Lý luận chung về tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính

Nguyễn Tuyết Anh 04/03/2019 Kế toán
Lý luận chung về tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính
5/5 (3 đánh giá) 2 bình luận

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,...

Tham khảo thêm các bài viết tương tự khác:

Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp

+ Cơ sở lý luận về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp

1. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, Báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế.

1.1. Mục đích của hệ thống Báo cáo tài chính

Hệ thống Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được lập với mục đích sau:

- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

- Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoán trong tương lai. Báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Mỗi đối tượng quan tâm đến Báo cáo tài chính trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.

- Với nhà quản lý doanh nghiệp, Báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

- Với các cơ quan hữu quan của nhà nước như tài chính, ngân hàng kiểm toán, thuế... Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

- Với các nhà đầu tư, các nhà cho vay Báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro... để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.

- Với nhà cung cấp, Báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh toán như thế nào cho hợp lý.

- Với khách hàng, Báo cáo tài chính giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết định đúng đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp.

- Với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên Báo cáo tài chính.

1.2. Yêu cầu cơ bản của Báo cáo tài chính

Để thực sự trở thành công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế, Báo cáo tài chính phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản dưới đây:

- Báo cáo tài chính phải được lập chính xác, trung thực, đúng mẫu biểu đã qui định, có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan và phải có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính pháp lý của báo cáo.

- Báo cáo tài chính phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung, trình tự và phương pháp lập theo quyết định của nhà nước, từ đó người sử dụng có thể so sánh, đánh giá hoạt động sản suất kinh doanh của doanh nghiệp qua các thời kỳ, hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau. Số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính phải rõ ràng, đủ độ tin cậy và dễ hiểu, đảm bảo thuận tiện cho những người sử dụng thông tin trên Báo cáo tài chính phải đạt được mục đích của họ. Báo cáo tài chính phải được lập và gửi theo đúng thời hạn quy định. Ngoài ra Báo cáo tài chính còn phải đảm bảo tuân thủ các khái niệm, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận và ban hành. Có như vậy hệ thống Báo cáo tài chính mới thực sự hữu ích, mới đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng sử dụng để ra các quyết định phù hợp.

2. Nguyên tắc cơ bản lập Báo cáo tài chính

2.1. Trình bày trung thực

Thông tin được trình bày trung thực là thông tin được phản ánh đúng với bản chất của nó, không bị bóp méo hay xuyên tạc dù là vô tình hay cố ý. Người sử dụng thông tin luôn đòi hỏi thông tin phải trung thực để họ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Do vậy, xuất phát từ mục đích cung cấp thông tin cho người sử dụng thì nguyên tắc đầu tiên của việc lập Báo cáo tài chính là phải trình bày trung thực.

2.2. Kinh doanh liên tục

Khi lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp phải đánh giá khả năng kinh doanh liên tục và căn cứ vào đó để lập. Tuy nhiên, trường hợp nhận biết được những dấu hiệu của sự phá sản, giải thể hoặc giảm phần lớn quy mô hoạt động của doanh nghiệp hoặc có những nhân tố có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng sản xuất kinh doanh nhưng việc áp dụng nguyên tắc kinh doanh liên tục vẫn còn phù hợp thì cần diễn giải cụ thể.

2.3. Nguyên tắc dồn tích

Các Báo cáo tài chính ( trừ BCLCTT) phải được lập theo nguyên tắc dồn tích. Theo nguyên tắc này thì tài sản, các khoản nợ, nguồn vốn chủ sở hữu, các khoản thu nhập và chi phí được ghi sổ khi phát sinh và được thể hiện trên các Báo cáo tài chính ở các niên độ kế toán mà chúng có liên quan.

2.4. Lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán

Chính sách kế toán là những nguyên tắc, cơ sở, điều ước, quy định và thông lệ được doanh nghiệp áp dụng trong quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính. Cần lựa chọn chế độ kế toán phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và phải được Bộ Tài Chính chấp nhận. Khi đã lựa chọn và áp dụng chế độ kế toán phù hợp, Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo những nguyên tắc của chế độ kế toán đó.

2.5. Nguyên tắc trọng yếu và sự hợp nhất

Trọng yếu là khái niệm về độ lớn và bản chất của thông tin mà trong trường hợp nếu bỏ qua các thông tin này để xét đoán thì có thể dẫn đến các quyết định sai lầm. Do vậy, nguyên tắc này đòi hỏi những thông tin trọng yếu riêng lẻ không được sáp nhập với những thông tin khác mà phải trình bày riêng biệt. Ngược lại những thông tin đơn lẻ không trọng yếu, có thể tổng hợp được thì cần được phản ánh dưới dạng thông tin tổng quát.

2.6. Nguyên tắc bù trừ

Theo nguyên tắc này khi lập các Báo cáo tài chính không được phép bù trừ giữa tài sản và các khoản công nợ, giữa thu nhập với chi phí. Trong trường hợp vẫn tiến hành tiến hành bù trừ giữa các khoản này thì phải dựa trên cơ sở tính trọng yếu và phải diễn giải trong Báo cáo tài chính.

2.7. Nguyên tắc nhất quán

Để đảm bảo tính thống nhất và khả năng so sánh được của các thông tin trên Báo cáo tài chính thì việc trình bày và phân loại các khoản mục trên Báo cáo tài chính phải quán triệt nguyên tắc nhất quán giữa các niên độ kế toán. Nếu thay đổi phải có thông báo trước và phải giải trình trong Báo cáo tài chính. Trong quá trình lập hệ thống Báo cáo tài chính phải đảm bảo thực hiện đồng thời các nguyên tắc trên vì chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, làm cơ sở để các Báo cáo tài chính cung cấp được những thông tin tin cậy, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng trong việc ra quyết định.

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?... Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của dịch vụ viết luận văn thuê.

Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn luận văn 1080 – 096.999.1080 nhận viết luận văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

3. Các công việc kế toán phải làm trước khi lập Báo cáo tài chính.

Để lập và phân tích Báo cáo tài chính trước hết phải có đầy đủ các cơ sở dữ liệu phản ánh chính xác, trung thực, khách quan các sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp. Các số liệu này đã được phản ánh kịp thời trên các chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán. Vì thế, trước khi lập Báo cáo tài chính phải thực hiện các công việc sau:

- Phản ánh tất cả các chứng từ kế toán hợp pháp vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết có liên quan.

- Đôn đốc, giám sát và thực hiện việc kiểm kê đánh giá lại tài sản, tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, phản ánh kết quả đó vào sổ kế toán liên quan trước khi khoá sổ kế toán.

- Đối chiếu, xác minh công nợ phải thu, công nợ phải trả, đánh giá nợ phải thu khó đòi, trích lập và hoàn nhập các khoản dự phòng.

- Đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, giữa các sổ tổng hợp với nhau, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán với thực tế kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản.

- Chuẩn bị các mẫu biểu Báo cáo tài chính để sẵn sàng cho việc lập Báo cáo tài chính.

4. Nội dung của Báo cáo tài chính.

4.1. Hệ thống Báo cáo tài chính.

Theo quyết định số 167/ 2000/ QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hiện có 4 biểu mẫu Báo cáo tài chính qui định cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế như sau:

- Bảng cân đối kế toán. Mẫu số B01-DN.

- Kết quả hoạt động kinh doanh. Mẫu số B02 - DN.

- Lưu chuyển tiền tệ. Mẫu số B03 - DN.

- Thuyết minh báo cáo tài chính. Mẫu số B09 -DN.

Mỗi Báo cáo tài chính phản ánh các nghiệp vụ, sự kiện ở các phạm vi và góc độ khác nhau, do vậy chúng có sự tương hỗ lẫn nhau trong việc thể hiện tình hình tài chính sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không có Báo cáo tài chính nào chỉ phục vụ cho một mục đích hoặc có thể cung cấp mọi thông tin cần thiết làm thoả mãn mọi nhu cầu sử dụng. Điều này nói lên tính hệ thống của Báo cáo tài chính trong việc cung cấp thông tin cho người sử dụng. Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày trong từng Báo cáo tài chính qui định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, yêu cầu quản lý điều hành các ngành, các tổng công ty, các tập đoàn sản xuất, liên hiệp các xí nghiệp, các công ty liên doanh ... Có thể căn cứ vào đặc thù của mình để nghiên cứu, cụ thể hoá và xây dựng thêm các Báo cáo tài chính chi tiết khác cho phù hợp, nhưng phải được Bộ Tài Chính chấp thuận bằng văn bản.

4.2. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi các Báo cáo tài chính

Tất cả các doanh nghiệp phải lập và gửi Báo cáo tài chính theo đúng các qui định của chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp hiện hành(Theo quyết định số 167/ 2000/ QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính). Riêng BClCTT tạm thới chưa qui định là báo cáo bắt buộc nhưng khuyến khích các doanh nghiệp lập và sử dụng. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải lập và gửi vào cuối quý, cuối năm tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà Nước và cho doanh nghiệp cấp trên theo quy định. Trường hợp có công ty con thì phải gửi kèm theo bản sao Báo cáo tài chính cùng quý cung năm của công ty con. Nơi nhận Báo cáo tài chính Thời hạn lập Báo cáo tài chính

5. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập Báo cáo tài chính.

5.1. Bảng cân đối kế toán.

5.1.1. Bản chất và ý nghĩa của BCĐKT.

BCĐKT là một phương pháp kế toán, một báo cáo kế toán chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp theo hai cách phân loại: cấu thành vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định và biểu hiện dưới hình thái tiền tệ. Như vậy, bản chất của BCĐKT là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Số liệu trên BCCĐKT cho biết toàn bộ gia trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào BCDKT có thể nhận xét, đánh giá khái quát về tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn, mục đích sử dụng các nguồn vốn cũng như những triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

5.1.2. Nội dung và kết cấu BCĐKT.

a) Nội dung của BCĐKT thể hiện qua hệ thống các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản.

- Phần “Tài sản”: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo, được chia thành:

+ Loại A: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn.

+ Loại B: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

- Phần “Nguồn vốn”: phản ánh các nguồn hình thành các loại tài sản tại thời điểm lập báo cáo, được chia thành:

+ Loại A: Nợ phải trả.

+ Loại B: Nguồn vốn chủ sở hữu. Trong mỗi loại này lại bao gồm các chỉ tiêu phản ánh nhữnh nội dung cụ thể tương đối phù hợp với nội dung của các tài khoản kế toán. Ngoài ra, BCĐKT còn có phần”Các chỉ tiêu ngoài bảng” phản ánh các tài khoản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng đang thuộc quyền quản lý hoặc sử dụng của doanh nghiệp, hoặc một số chỉ tiêu không thể phản ánh trong BCĐKT.

b) Kết cấu. Tính chất cơ bản của BCĐKT chính là tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn ở mọi thời điểm

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Hay : Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu

Trên cơ sở tính chất cân đối của kế toán, đồng thời phù hợp với nội dung của BCĐKT thì kết cấu của nó được chia làm 2 phần: Tài sản và nguồn vốn.

- Phần tài sản: các chỉ tiêu phần này được sắp xếp theo nội dung kinh tế của các loại tài sản của doanh nghiệp trong quá trình tái sản xuất.Về mặt kinh tế, số liệu ở phần này thể hiện số vốn và kết cấu các loại vốn hiện có của đơn vị đến thời điểm lập báo cáo. Về mặt pháp lý, nó thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp.

- Phần nguồn vốn: các chỉ tiêu phần này được sắp xếp phân chia theo từng nguồn hình thành tài sản của đơn vị. Về mặt kinh tế, số liệu phần này thể hiện quy mô, nội dung và tính chất kinh tế của các nguồn vốn đó. Về mặt pháp lý, nó thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với số tài sản mà doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. BCĐKT có thể xây dựng theo kiểu một bên hay theo kiểu hai bên.với kiểu một bên, phần tài sản được sắp xếp trước sau đó đến phần nguồn vốn.với kiểu hai bên, bố trí phần tài sản ở bên trái cong phần nguồn vốn ở bên phải của BCĐKT.ở cả hai phần ngoài cột chỉ tiêu còn có các cột phản ánh mã số của chỉ tiêu, cột số đầu năm, số cuối kỳ.

5.1.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCĐKT.

a) Cơ sở số liệu.

- Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của kỳ báo cáo

- Căn cứ vào BCĐKT kỳ trước (quý trước, năm trước ).

b) Phương pháp chung lập BCĐKT.

- Cột số đầu năm: Căn cứ vào cột “cuối kỳ” của BCĐKT cuối niên độ kế toán trước để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng. - Cột số cuối kỳ:Căn cứ vào số dư của các tài khoản trên các sổ kế toán liên quan đã khoá sổ ở thời điểm lập BCĐKT để ghi như sau. Những chỉ tiêu trên BCĐKT có nội dung phù hợp với số dư của các tài khoản thì căn cứ trực tiếp vào số dư các tài khoản để ghi như sau:

+ Số dư nợ của các TK ghi vào các chỉ tiêu tương ứng phần “tài sản”.

+ Số dư có của các TK ghi vào các chỉ tiêu tương ứng phần “nguồn vốn ”. Tuy nhiên, có những chỉ tiêu trên BCĐKT lại không hoàn toàn phù hợp với TK kế toán mà liên quan đến nhiều TK, một chi tiết của TK, nhiều chi tiết của TK.... Do đó, phải tuỳ thuộc vào nội dung của từng chỉ tiêu để lấy số dư của các TK tương ứng để lập BCĐKT cho phù hợp.

* Một số trường hợp đặc biệt:

- Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, các khoản phải trả căn cứ vào toỏng số dư chi tiết của các TK để ghi: nếu tổng số dư chi tiết dư Nợ thì ghi ở phần tài sản, nếu tổng số dư chi tiết dư Có thì ghi ở phần nguồn vốn không được bù trừ lẫn nhau.

- Đối với nhóm TK điều chỉnh giảm như các TK liên quan đến dự phòng, TK hao mòn TSCĐ là những TK có số dư có, điều chỉnh giảm cho các TK phần tài sản, trong BCĐKT do phải xác định được giá trị thuần nên các khoản này vẫn được phản ánh ở bên tài sản ( ghi liền kề và cung phần với các chỉ tiêu được điều chỉnh) dưới hình thức ghi số âm.

- Một số TK lưỡng tính như TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản, TK 413 - Chênh lệch tỷ giá, TK421 - Lãi chưa phân phối, thực chất là các TK phản ánh nguồn vốn nên được phản ánh bên nguồn vốn, nếu dư Có thì ghi bỉnh thường, nếu dư Nợ ghi số âm.

- Đối với các chỉ tiêu ngoài BCĐKT là các TK có số dư Nợ, được ghi đơn nên căn cứ trực tiếp vào số liệu ở cột “ cuối kỳ ” của BCĐKT cuối niên độ kế toán trước để ghi vào cột số “đầu năm”căn cứ vào số dư các TK trên các sổ kế toán liên quan đã khoá sổ ở thời điểm lập BCĐKT để ghi các chỉ tiêu tương ứng ở cột “cuối kỳ”. Phương pháp lập cụ thể từng chỉ tiêu dược trình bày trong Quyết định số 167/2000/QĐ - BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT - BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

5.2.1. Bản chất và ý nghiã của BCKQHĐKD.

BCKQHĐKD là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doang nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác: tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. Thông qua báo cáo này có thể biết được tình hình và kết quả kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước ở doanh nghiệp, đồng thời qua phân tích đánh giá các chỉ tiêu trên BCKQHĐKD ở các kỳ khác nhau cho thấy xu hướng phát triển ở doanh nghiệp.

5.2.2. Nội dung và kết cấu của BCKQHĐKD.

a) BCKQHĐKD gồm 3 nội dung:

- Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các hoạt đông kinh doanh và các hoạt đông khác.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

- Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, được miễn giảm, thuế GTGT của hàng bán nội địa.

5.2.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCKQHĐKD.

a) Cơ sở số liệu.

- BCKQHĐKD của kỳ trước.

- Các sổ kế toán của các TK từ loại 5 đến loại 9 và TK 133 - “thuế GTGT được khấu trừ”, TK333 - “thuế và các khoản phải nộp nhà nước”.

- Các tài liệu liên quan khác.

b) Phương pháp lập.

Phần I:

- Số liệu để ghi vào cột “kỳ trước” của báo cáo này kỳ này lấy từ cột “kỳ này” của báo cáo này kỳ trước.

- Số liêu ghi vào cột “ kỳ này” lấy từ các TK tổng hợp và chi tiết từ loại 5 đến loại 9 và TK 421 - “ lợi nhuận chưa phân phối ”, TK3334 - “thuế thu nhập doanh nghiệp ” trong kỳ.

- Số liệu ghi ở cột “luỹ kế từ đầu năm” của kỳ này là tổng của số liệu  cột “luỹ kế từ đầu năm” của kỳ trước và số liệu cột “ kỳ này” của báo cáo này kỳ này.

Phần II:

Căn cứ chủ yếu vào số liệu trên BCKQHĐKD kỳ trước, vào các TK cấp 2 ( chi tiết theo từng loại thuế ) của TK 333 - “ thuế và các khoản phải nộp nhà nước ”, TK 338 - “phải trả phải nộp khác ”và các sổ chi tiết liên quan khác. Kế toán tính toán lấy số liệu để ghi vào các chỉ tiêu phù hợp thuộc phần này.

Phần III:

Số liệu dùng để ghi vào phần này được căn cứ vào BCKQHĐKD ở kỳ trước, kết hợp với số liệu trên sổ kế toán chi tiết TK133 - “thuế GTGT được khấu trừ ”, TK 3331 - “thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ”,và các tài liệu liên quan khác để tính toán, ghi vào các chỉ tiêu phù hợp của phần này. Phương pháp lập cụ thể từng chỉ tiêu dược trình bày trong Quyết định số 167/2000/QĐ - BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT - BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

5.3. Lưu chuyển tiền tệ.

5.3.1. Bản chất và ý nghĩa của BCLCTT.

LCTC là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Dựa vào BCLCTT, người sử dụng có thể đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biết động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệpvà dự đoán đựoc luồng tiền trong kỳ tiếp theo.

5.3.2. Nội dung và kết cấu của BCLCTT.

a) Nội dung BCLCTT gồm 3 phần:

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu - chi liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu - chi liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu - chi liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

b) Kết cấu:

Phù hợp với nội dung trên thì BCLCTT được kết cấu thành 3 phần:

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

5.3.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập BCLCTT.

a) Phương pháp trực tiếp.

- Cơ sở số liệu: BCĐKT, Sổ kế toán vốn băng tiền, sổ kế toán các khoản phải thu, phải trả.

- Nguyên tắc chung: Theo phương pháp này BCLCTT được lập bằng cách xác định và phân tích các khoản thực thu, chi bằng tiền trên các sổ kế toán vốn bằng tiền theo từng loại hoạt động và theo nội dung thu, chi.

b) Phương pháp gián tiếp:

- Cơ sở số liệu: BCĐKT, BCKQHĐKD, các tài liệu khác liên quan

- Nguyên tắc chung : theo phương pháp này, BCLCTT được lập bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế của hoạt động SXKD khỏi ảnh huởng của các nghiệp vụ không trực tiếp thu - chi tiền đã làm tăng giảm lợi nhuận: loại trừ lãi, lỗ của các hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính đã tính vào lợi nhuận trước thuế: điều chỉnh các khoản mục thuộc vốn lưu động. Phương pháp lập cụ thể từng chỉ tiêu dược trình bày trong Quyết định số 167/2000/QĐ - BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT - BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

5.4.Thuyết minh báo cáo tài chính.

5.4.1. Bản chất và ý nghĩa của thuyết minh Báo cáo tài chính.

Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ xung thông tin về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các Báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ dàng và chi tiết.

5.4.2. Nội dung thuyết minh Báo cáo tài chính.

Thuyết minh Báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp, tình hình và lý do biến động của một số đối tượng tài sản và nguồn vốn quan trọng,phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu, các kiến nghị của doanh nghiệp. Ngoài ra nó có thể giải thích chi tiết về tình hình và kết quả hoạt động SXKD, phương hướng SXKD trong kỳ tới của doanh nghiệp.

5.4.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập thuyết minh Báo cáo tài chính.

a) Cơ sở số liệu:

- Các sổ kế toán kỳ báo cáo

- BCĐKT kỳ báo cáo

- BCKQHĐKD kỳ báo cáo

- Thuyết minh Báo cáo tài chính kỳ trước, năm trước

b) Nguyên tắc chung:

- Phần trình bày bằng lợi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu trên các báo cáo khác.

- Đối với báo cáo quý, các chỉ tiêu thuộc về phần chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp phải thống nhất trong cả niên độ kế toán. Nếu có sự thay đổi phải trình bày rõ lý do.

- Trong các biểu số liệu, cột số kế hoạch là số liệu kế hoạch kỳ báo cáo, cột số thực hiện kỳ trước thể hiện số liệu của kỳ ngay tước kỳ báo cáo.

- Các chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh nghiệp chỉ sử dụng trong Báo cáo tài chính năm. Phương pháp lập cụ thể từng chỉ tiêu dược trình bày trong Quyết định số 167/2000/QĐ - BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo thông tư số 89/2002/TT - BTC ngày 09/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

6. Phân tích Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

6.1. Sự cần thiết của phân tích Báo cáo tài chính

Phân tích tài chính được hiểu là quá trình xử lý các số liệu, thông tin tài chính nhằm đánh giá có hệ thống về tài chính của doanh nghiệp, tìm nguyên nhân, xác định nhân tố ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp phù hợp với quyết định của các đối tượng sử dụng. Tài liệu chủ yếu trong phân tích tài chính là hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp, nói cách khác phân tích Báo cáo tài chính là bộ phận cơ bản của phân tích tài chính. Thông qua phân tích tài chính nói chung và phân tích Báo cáo tài chính nói riêng, các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá được tình hình tài chính, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hiểu được bản chất vấn đề họ quan tâm và giúp họ đưa ra các quyết định phù hợp. Tóm lại, có thể nói phân tích tài chính nói chung và phân tích Báo cáo tài chính nói riêng là một công việc cần thiết và không thể thiếu được đối với các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như các đối tượng khác quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp. Tóm lại, có thể nói phân tích nói chung và phân tích Báo cáo tài chính nói riêng là một công việc cần thiết và không thể thiếu được đối với các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như các đối tượng khác quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

6.2. Mục đích,ý nghĩa của phân tích Báo cáo tài chính

6.2.1. Phân tích Báo cáo tài chính về cơ bản nhằm đạt được các mục đích sau:

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực các thông tin kinh tế cần thiết cho nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác có quan tâm đến tình hình doanh nghiệp.  

- Đánh giá đúng trực trạng tài chính doanh nghiệp trong kỳ báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng huy động vốn, khả năng sinh lời và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin về tình hình công nợ và khả năng thanh toán, khả năng tiêu thụ sản phẩm, những vấn đề có ảnh hưởng tới điều kiện sản xuất, những thông tin dự đoán về xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

- Nhìn chung, mục đích của phân tích Báo cáo tài chính là giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin trên Báo cáo tài chính có được những hiểu biết nhất định về các vấn đề mà họ quan tâm ở doanh nghiệp, từ đó họ có thể đưa ra những quyết định đúng đắn để đạt tới những mục tiêu cụ thể của mình.

6.2.2. Ý nghĩa.

Trong cuộc sống để giành được phần thắng nhất thiết chúng ta phải hiểu được mình và hiểu được người. Trong kinh doanh cũng vậy, cơ chế thị trường luôn đòi hỏi chung ta phải hiểu ta là ai, ta đang ở đâu, đối tác của ta như thế nào, tình hình và kết quả SXKD, tình hình tài chính của ta và họ ra sao....... Thông qua việc phân tích Báo cáo tài chính chúng ta sẽ có được đáp án cho những câu hỏi đó. Điều này cho chúng ta thấy ý nghĩa vô cùng to lớn của phân tích Báo cáo tài chính trong quản lý kinh tế.

6.3. Phương pháp phân tích Báo cáo tài chính.

Trong phân tích Báo cáo tài chính người ta sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau,có những phương pháp nghiên cứu riêng của phân tích và có cả phương pháp nghiên cứu của một số môn khoa học khác. Các phương pháp thường được vận dụng trong phân tích Báo cáo tài chính là:

6.3.1. Phương pháp đánh giá các kết quả kinh tế.

a) Phưong pháp phân chia các hiện tượng và kết quả kinh tế.

Các hiện tượng và kết quả kinh tế được biểu hiện trên Báo cáo tài chính thương rất đa rạng và phức tạp. Do vậy, để hiểu được chúng cần phân chia chúng theo các những tiêu thức khác nhau như theo yếu tố cấu thành, theo địa điểm phát sinh và theo thời gian, qua đó xác định được nguyên nhân cũng như chỉ ra được trọng điểm của công tác quản lý, đồng thời có biện pháp điều chỉnh thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong tương lai.

b) Phương pháp so sánh.

Là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích Báo cáo tài chính.Tuỳ thuộc vào mục tiêu cụ thể của việc phân tích có thể so sánh theo các cách khác nhau: So sánh giữa thực tế với kế hoạch để thấy được tình hình thực hiện kế hoạch, so sánh giữa thực tế năm nay với thực tế năm trước (hoặc hàng loạt năm trước) để thấy được mức độ tăng giảm hoặc xu hướng phát triển, so sánh số liệu của doanh nghiệp với doanh nghiệp khác (hoặc số bình quân chung của ngành) để thấy được vị trí và sức mạnh của doanh nghiệp. Khi phân tích có thể sử dụng phân tích theo chiêu ngang hay phân tích theo chiều dọc. Phân tích theo theo chiều ngang là việc so sánh cả số tương đối và số tuyệt đối của cùng một chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, qua đó cho ta thấy được sự biến động của cùng một chỉ tiêu. Phân tích theo chiều dọc là việc xem xét các tỷ trọng của từng chỉ tiêu trong tổng thể quy mô chung, qua đó thấy được mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu trong tổng thể.

6.3.2. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế

Để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế, phân tích kinh tế có thể sử dụng một hệ thống các phương pháp như thay thế liên hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối. Ngoài ra khi phân tích Báo cáo tài chính người ta còn sử dụng một số phương pháp của toán học, song chủ yếu nhất là phương pháp tương quan quy hồi. Việc vận dụng các phương pháp toán sễ phục vụ cho công tác dự đoán, dự báo làm cơ sở để đề ra các mục tiêu và xây dựng kế hoạch trong tương lai. Phương pháp này còn khá mới mẻ trong phân tích Báo cáo tài chính nói riêng và trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.

6.4. Nội dung phân tích Báo cáo tài chính

6.4.1. Phân tích khái quát BCĐKT

* BCĐKT trước hết được sủ dụng để phân tích khái quát tình hình biết động của tài sản và nguồn vốn. Bằng cách so sánh giữa số cuối kỳ với số đầu năm của toàn bộ (hoặc từng loại) tài sản (hoặc nguồn vốn) nhằm thấy được sự biến động về quy mô hoạt động SXKD của doanh nghiệp đồng thời, cần xác định tỷ trọng của từng loại chiếm trong tổng số của nó ở cả thời điểm đầu năm và cuối kỳ, sau đó thông qua tỷ trọng của từng chỉ tiêu mà rút ra các nhận xét, kết luận cần thiết về tình hình tài chính doanh nghiệp

* Sau khi đi phân tích khái quát chúng ta đi xem xét một số mối quan hệ cân đối giữa các chỉ tiêu, khoản mục quan trọng trên BCĐKT. Cụ thể như sau:

Nguồn vốn chủ sở hữu = TSCĐ và đầu tư dài hạn + TSLĐ và đầu tư ngắn hạn

Cân đối này xảy ra khi nguồn vốn chủ sở hữu vừa đủ trang trải các loại tài sản dùng vào hoạt động SXKD của doanh nghiệp mà không phải đi vay hoặc chiếm dụng.

Nguồn vốn chủ sở hữu + Các khoản nợ dài hạn = TSCĐ và đầu tư dài hạn + TSLĐ và đầu tư ngắn hạn

Cân đối này có nghĩa là toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể sử dụng trong dài hạn, nó đem lại sự ổn dịnh của doanh nghiệp trong qua trình kinh doanh.

Nguồn vốn chủ sở hữu + Tài khoản nợ dài hạn = TSCĐ và đầu tư dài hạn

Khi hai cân đối này xảy ra chứng tỏ doanh nghiệp đã dùng vốn dài hạn để tài trợ cho nhu cầu trong dài hạn, dùng vốn ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu trong ngắn hạn. đây là mô hình tài trợ mang lại sự ổn định và an toàn về mặt tài chính. Các cân đối trên đây chỉ mang tính lý thuyết và là hướng phấn đấu là chính của các doanh nghiệp nhằm sử dụng vốn hợp lý và lành mạnh hoá tình hình tài chính. Trên thực tế thường xảy ra một trong hai trường hợp sau:

- TH1: Vế trái > Vế phải.

Các nguồn vốn dài hạn dùng để tài trợ cho TSCĐ và đầu tư dài hạn không hết, số còn lại doanh nghiệp sử dụng cho nhu cầu ngắn hạn. Đồng thời TSLĐ và đầu tư ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn. Điều này chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tốt.

- TH2: Vế trái < Vế phải.

Các nguồn vốn dài hạn đều nhỏ hơn giá trị các tài sản mà chúng cần tài trợ, khi đó doanh nghiệp đã dùng một phần nợ ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu dài hạn còn thiếu. Khi doanh nghiệp ở trong tình trạng này chúng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp là yếu, tình hình tài chính của doanh nghiệp kém lành mạnh.

* Tiếp theo cần tình toán các chỉ tiêu phản ánh tình hình đầu tư và khả năng tự tài trợ: Tỷ suất đầu tư tổng quát  = TSCĐ và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản x x 100%

Hình 1

Phương pháp phân tích:so sánh giữa số cuối kỳ với số đầu năm của từng chỉ tiêu đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để từ đó có kết luận cho phù hợp. Số liệu trên BCĐKT còn được sử dụng để phân tích về khả năng thanh toán, mức độ rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

6.4.2. Phân tích khái quát BCKQHĐKD.

Khi phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua BCKQHĐKD, trước hết sử dụng kỹ thuật so sánh theo cột dọc kết hợp so sánh theo chiều ngang và sử dụng mẫu phân tích kết quả kinh doanh sau đó đi phân tích một số nhóm chỉ tiêu.

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh chi phí:

+ Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần

+ Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu thuần

+ Tỷ suất chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần

Doanh thu thay đổi = Doanh thu thuần kỳ này

- Doanh thu thuần kỳ trước

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận.

+ Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần

+ Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu thuần

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (sau thuế ) trên doanh thu

- Chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Tỷ lệ hoàn thành nghĩa  với ngân sách nhà nước: Được tính bằng cánh lấy tổng số tiền phải nộp chia cho tổng số phải nộp ngân sách nhà nước. Phương pháp phân tích nhóm chỉ tiêu này là so sánh giữa số liệu kỳ báo cáo với số liệu kỳ gốc (kỳ kế hoạch, kỳ trước ) của từng chỉ tiêu, từ đó đánh giá mức đọ hoàn thành kế hoạch hoặc cho thấy xu thế phát triển của doanh nghiệp.

Để làm rõ hơn kết quả hoạt động SXKD của từng doanh nghiệp người ta còn sử dụng công thức sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD = Doanh thu thuần - Trị giá cốn hàng bán - Chi phí bán hàng và chi phí QLND

Đồng thời sử dụng phương pháp cân đối để xác định sự biến động của các nhân tố đến lợi nhuận. ví dụ ảnh hưởng của doanh thu tới lợi nhuận:

6.4.3. Phân tích khái quát BCLCTT

- Để biết được luồng tiền vào ra doanh nghiệp ra sao, người ta lập bảng phân tích sau:(xem phụ lục 1.3)

- Trước hết so sánh lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh với các hoạt động khác, đồng thời so sánh từng khoản tiền thu chi của các hoạt động để thấy được tiền tạo ra từ đâu, nguồn nào tạo ra nhiều tiền nhất...... từ đó đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, trong đó sức mạnh tài chính thể hiện chủ yếu ở khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh.

- So sánh cả số tuyệt đối và số tương đối giữa kỳ này với kỳ trước của từng khoản mục trên BCLCTT để thấy được sự biến động về khả năng tạo tiền của từng khoản mục thu chi. - Đồng thời có thể tính toán mức độ tạo tiền từ hoạt động kinh doanh so với tổng số tiền tạo ra trong kỳ. Mức độ tạo tiền từ hoạt động kinh doanh = Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD / Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ x100%

6.4.4. Phân tích tình hìn công nợ và khả năng thanh toán.

a) Phân tích tình hình công nợ.

Phương pháp phân tích nội dung này thương được tiến hành qua các bước sau.

- Bước 1: Lập bảng phân tích công nợ

- Bước 2: So sánh tổng công nợ phải trả với tổng công nợ phải thu và ngược lại để xem xét doanh nghiệp đang trong tình trạng bị chiếm dụng vốn hay đi chiếm dụng vốn.

- Bước 3: Xác định một số chỉ tiêu cụ thể phản ánh tình hình công nợ. Số ngày doanh thu bán chịu = Phải thu của khách hàng/ Doanh thu thuần x 360 Hệ số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần/  Các khoản phải thu bình quân Số ngày thu tiền bình quân = Số ngày trong kỳ(90,360) x Hệ số vòng quay các khoản phải thu Phương pháp phân tích: So sánh giữa kỳ này với kỳ trước về từng chỉ tiêu kết hợp với việc xem xét mức độ biến động của các khoản phải thu, phải trả từ đó tìm ra nguyên nhân và biên pháp giải quyết.

b) Phân tích khả năng thanh toán. Khả năng thanh toán là khả năng doanh nghiệp dùng tiền hoặc các khoản tương đương tiền để thanh toán cacs khoản nợ ngắn hạn. Thông qua đó người ta có thể đánh giá được thực trạng tài chính cũng như xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Khi phân tích khả năng thanh toán, trước hết căn cứ vào số liệu trên BCĐKT để tính toán lập bảng phân tích (phụ lục 1.5) Sau đó, để làm rõ hơn về tình hình khả năng thanh toán của doanh nghiệp, người ta còn kết hợp với số liệu trên BCLCTT để xác định một số chỉ tiêu sau:

Hình 2

Phương pháp phân tích: So sánh số cuối kỳ với số đầu năm của từng chỉ tiêu nhằm thấy được khả năng doanh nghiệp trả được các khoản nợ phải trả khi đến hạn thanh toán. Nếu doanh nghiệp có khả năng thanh toán cao cho thấy tình hình tài chính lành mạnh, khả quan và ngược lại.

6.4.5. Phân tích rủi ro tài chính của doanh nghiệp.

Rủi ro tài chính doanh nghiệp thương được phản ánh thông qua các chỉ tiêu sau:

+ Hệ số tổng nợ trên tài sản

+ Hệ số nợ ngắn hạn trên tài sản lưu động

Các hệ số này biến thiên cùng chiều với mức độ rủi ro của doanh nghiệp.

Hình 3

Hệ số này cho biết vốn vay đã được sử dụng tốt tới mức nào và đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu, có đủ bù đắp lãi vay phải trả không. Thêm vào đó, để hiểu rõ hơn về rủi ro của doanh nghiệp cần kết hợp với một số chỉ tiêu thuộc nội dung phân tích khác.

6.4.6. Phân tích hiệu quả sử dung vốn.

Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình đọ sử dụng các nguồn lực về vật tư, lao động, tiền vốn ......để đạt được lợi nhuận cao nhất với chi phí thấp nhất. Các chỉ tiêu phân tích là:

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn:

Hình 4

Số VLĐ tiết kiệm (lãng phí) = Số ngày luận chuyển kỳ ngày - Số ngày luân chuyển kỳ trước ) x Doanh thu ( giá vốn) bình quân ngày

Nếu kết quả là số chênh lệch (-) chứng tỏ doanh nghiệp đã tiết kiệm được vốn,trường hợp chênh lệch (+) biểu hiện tình trạng lãng phí vốn.

* Nhóm chỉ tiêu phản ánh sức sinh lợi của vốn:

- Tỷ suất lợi nhuận trước (sau) thuế trên vốn SXKD (VLĐ,VCĐ) bình quân.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân.

6.5. Tổ chức công tác phân tích Báo cáo tài chính ở doanh nghiệp

Để phát huy hiệu quả trong quản lý kinh tế, công tác phân tích Báo cáo tài chính đòi hỏi phải được tổ chức một cách khao học và có hệ thống cao. Các bước phân tích bao gồm:

6.5.1. Xây dựng kế hoạch phân tích

Trong kế hoạch phân tích cần xác định: Nội dung phân tích, phạm vi phân tích, khoảng thời gian cần phân tích, thời gian ấn định trong kế hoạch phân tích (gồm cả thời gian chuẩn bị và thời gian tiến hành phân tích ), người thực hiện phân tích.

6.5.2.Tập hợp kiểm tra và xử lý tài liệu.

Căn cứ vào mục đích, nội dung phân tích để xác định và thu thập các tài liệu cần thiết. Hệ thống Báo cáo tài chính là những tài liệu quan trọng nhất để phân tích Báo cáo tài chính. Bên cạnh đó còn kết hợp sủ dụng một số tài liệu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như chính sách, chế độ của nhà nước, các tài liêu kế hoạch, dự đoán, định mức .... Tài liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau nên cần phải kiểm tra và sử lý trước khi sử dụng. Cần kiểm tra về tính hợp pháp, tính chính xác và thống nhất của các tài liệu, loại bỏ những tài liệu không đạt yêu cầu, lựa chọn những tài liệu cần thiết, phù hợp cho phân tích.

6.5.3. Tiến hành phân tích.

Căn cứ vào kế hoạch phân tích đã xây dựng và tài liệu đã chuẩn bị, dung phương pháp thích hợp để phân tích theo nguyên tắc: từ tổng quát đến chi tiết cuối cùng tập hợp lại. Có thể tóm tắt các bước như sau:

- Đánh giá chung:Khái quát sự biến động của chỉ tiêu phân tích. Bằng trị số biến đông sơ bộ nhận xét chung, qua đó có phương hướng để phân tích chi tiết.

- Phân tích.

+ Xác định mối liên hệ giữa chỉ tiêu nghiên cứu với các nhân tố ảnh hưởng.

+ Xác định đối tượng cụ thể của phân tích

+ Tính mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích

+ Lập biểu trình bày các số liệu phân tích

+ Phân loại các nhân tố (tích cực, tiêu cưc, chủ yếu, thứ yếu ). Tập trung vào các nhân tố có tỷ trọng lớn những nhân tố có biến động nhiều, nội dung phức tạp. từ đó tìm nguyên nhân và giải pháp.

- Kết luận, kiến nghị

6.5.4. Lập báo cáo phân tích:

Kết thúc công tác phân tích cần phải lập báo cáo phân tích, trong đó trình bày những đánh giá chủ yếu về tài chính doanh nghiệp, những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến tình hình và kết quả đó, những biện pháp có thể hạn chế, loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực, phát huy ảnh hưởng của các nhân tố tích cực nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính.

Các tìm kiếm liên quan khác: luận văn phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính, phương pháp lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, phương pháp phân tích báo cáo tài chính, công thức phân tích báo cáo tài chính, cách phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính mẫu, các bước phân tích báo cáo tài chính, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính là gì, luận văn báo cáo tài chính doanh nghiệp, ...

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Công việc của tôi là Chuyên thu thập, quản lý và sản xuất nội dung thông tin dưới bất kỳ dạng nào, tư vấn các vấn đề luận văn cho khách hàng qua tổng đài tư vấn, soạn thảo các hồ sơ, dịch vụ làm luận văn cho khách hàng. Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

DDiệu Linh

Em đang làm đề tài " Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính". Ah/chị có tài liệu nào tương tự k cho e xin mẫu tham khảo với ạ.

Trả lời1 year ago

Thông tin bình luận

MMinh thư

Em đang làm luận văn đề tài tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính. Bên mình có bài luận văn mẫu nào không/ Cho e xin mẫu tham khảo với ạ

Trả lời1 year ago

Thông tin bình luận

Zalo: 096.999.1080