Bài viết nổi bật

 Khái niệm về chiến lược và khái niệm chiến lược kinh doanh

04/03/2019 | Nguyễn Tuyết Anh

Chiến lược kinh doanh của công ty hay doanh nghiệp là trong điều kiện kinh tế thị trường, căn cứ vào điều kiện khách quan và chủ quan, vào nguồn lực mà doanh nghiệp có thể có để định ra mưu lược, con đường, biện pháp nhằm đảm bảo sự tồn tại, phát triển ổn định,

Dịch vụ tư vấn luận văn

Nhận những bài viết mới nhất từ Luận văn 1080

Tư vấn viên sẽ liên hệ sớm nhất !

Tư vấn cho tôi

Lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán nhằm phân tích những kinh nghiệm quốc tế để vận dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa ra những đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật của Việt Nam về địa vị pháp lý nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chứng khoán

Nguyên tắc cơ bản và phương pháp hiện đại trong quản lý doanh nghiệp (Phần 2)

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Nhân tố này thường thể hiện ở đầu ra của chu trình kinh doanh, song lại cần được tác động ngay từ đầu vào, chiến lược kinh doanh, phương án sản phẩm… Khách hàng vừa là điểm xuất phát, vừa là điểm kết thúc của quá trình kinh doanh. Có hai phương pháp chính: điều tra xã hội học và hoạt động chiêu thị.

Nguyên tắc cơ bản và phương pháp hiện đại trong quản lý doanh nghiệp (Phần 1)

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Các phương pháp quản lý kinh doanh là tổng thể các cách thức tác động có chủ đích của các chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý (cấp dưới và tiềm năng của doanh nghiệp) và đến khách thể kinh doanh (khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh và các ràng buộc của môi trường kinh doanh)

Thị trường tiền tệ và chỉ số của nó

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Thị trường tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi diễn ra các hoạt động của cung và cầu về vốn ngắn hạn. Vốn ngắn hạn bao gồm cả trái phiếu ngắn hạn, có kỳ hạn tức là mua bán những món nợ ngắn hạn rủi ro thấp, tính thanh khoản cao.

Vai trò của phân tích kinh tế trong quản lý doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Vai trò của phân tích kinh tế trong quản lý doanh nghiệp. Nội dung, quy trình và hệ thống chỉ tiêu phân tích kinh tế. Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng để phát hiện khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh

Rủi ro của hoạt động kinh doanh - Phân loại rủi ro kinh doanh

Nguyễn Tuyết AnhKinh tế

Đã có nhiều định nghĩa về rủi ro, tựu trung lại, có hai điểm chủ yếu : thứ nhất đó là các sự kiện bất ngờ, không mong đợi; thứ hai là khi xảy ra, rủi ro gây tổn thất cho con người, xã hội. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất đa dạng.