Quản trị học là gì? Thế nào là một nhà quản trị giỏi?

1 year ago
Nói một cách tổng quát, quản trị là hoạt động cần thiết phải được thực hiện khi con người kết hợp với nhau trong các tổ chức nhằm thành đạt những mục tiêu chung. >> Xem thêm