Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

1 year ago
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học. Xem ngay >> Xem thêm