Một số biện pháp về công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng học tập

1 year ago
Công tác chủ nhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Làm tốt công tác chủ nhiệm tức là người giáo viên đã hoàn thành tốt việc giảng dạy các bộ môn và tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh. >> Xem thêm