Giới thiệu về mô hình var, OLS và các kiểm định Hausman trong dữ liệu mảng (Panel Data)

6 months ago
Giới thiệu tổng quát về mô hình var, OLS và các kiểm định Hausman trong dữ liệu mảng (Panel Data) thường được sử dụng trong nghiên cứu định lượng ở phần mềm eviews. >> Xem thêm