Lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1 year ago
Cac-Mac cho rằng cạnh tranh là hình thức đấu tranh gay gắt giữa những người sản xuất hàng hóa dựa theo chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất , nhằm giành giật những điều kiện có lợi nhất về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa >> Xem thêm