Nguồn vốn là gì, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

1 year ago
Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư tài sản cho đơn vị. Nguồn vốn bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. >> Xem thêm