Một số vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền

6 months ago
Kế toán vốn bằng tiền là toàn bộ các hình thức tiền tệ hiện thực do đơn vị sở hữu, tồn tại dưới hình thái giá trị và thực hiện chức năng phương tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. >> Xem thêm