Hướng dẫn chạy hồi quy tuyến tính (regression analysis) trong SPSS

6 months ago
Phân tích hồi quy tuyến tính (regression analysis) trong SPSS không chỉ là việc mô tả các dữ liệu quan sát được trong mẫu nghiên cứu mà cần phải suy rộng cho mối liên hệ trong dân số. >> Xem thêm