Hoạch định nguồn nhân lực là gì? Các bước tiến hành hoạch định nguồn nhân lực

9 months ago
Hoạch định NNL là một tiến trình triển khai thực hiện các kế hoạch và các chương trình nhằm bảo đảm tổ chức sẽ có đúng số lượng, đúng số người được bố trí đúng nơi, đúng lúc và đúng chỗ” trong tác phẩm“Human Resource Managemnet >> Xem thêm