Hàng hóa sức lao động là gì? Lý luận chung về hàng hóa sức lao động

1 year ago
Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong cơ thể con người, nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất. Theo Wikipedia, sức lao động là một khái niệm trọng yếu trong kinh tế chính trị Mác-xít. >> Xem thêm