Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp

6 months ago
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là khi Việt Nam là thành viên của WTO thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh trở thành vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. >> Xem thêm