Cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền

6 months ago
Kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền trên cơ sở đó nhận thức được nhu cầu, thực tiễn, những quan điểm để tiếp thu vận dụng nó trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay >> Xem thêm