Cơ sở lý luận điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định

6 months ago
Chế định về quyền thừa kế là một chế định lớn trong Bộ luật dân sự. Chế định này nhằm để điều chỉnh những nguyên tắc chung về quyền thừa kế, về hình thức thừa kế theo di chúc và theo pháp luật, về thời hiệu khởi kiện. >> Xem thêm