Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

6 months ago
Quản lý hoạt động dạy học là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhất ở trường THPT. Việc quản lý hoạt động dạy học có thể tiếp cận theo những định hướng khác nhau >> Xem thêm