Cơ sở lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền

1 year ago
Giới thiệu chung về các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn lưu động được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển. >> Xem thêm