Mẫu Đơn Xin Đổi Tên Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuẩn Chi Tiết Nhất

Nguyễn Tuyết Anh 09/11/2022 Cẩm nang Luận Văn
Mẫu Đơn Xin Đổi Tên Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuẩn Chi Tiết Nhất
5/5 (9 đánh giá) 0 bình luận

Trong quá trình viết luận văn, bạn phát hiện ra chủ đề này quá khó, không phù hợp với bản thân và bạn muốn đổi sang một đề tài khác nhưng không biết làm sao để đổi. Vậy thì hãy tham khảo ngay các mẫu đơn xin đổi tên đề luận văn thạc sĩ chuẩn và chuyên nghiệp nhất nhé.

1. Đơn xin đổi đề tài là gì?

 • Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ là dạng đơn viết được gửi lên hiệu trưởng và khoa phụ trách để thay đổi tên đề tài luận văn bạn đang thực hiện.
 • Điều kiện được đổi đề tài khi bạn thấy đề tài không phù hợp hoặc vì lý do cá nhân mong muốn làm đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn.
 • Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài: Tên học viên, mã số, người hướng dẫn, lý do đổi đề tài,…

2. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 1

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn số 1 bao gồm:
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tiêu đề mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn.
 • Nơi, ngày viết đơn.
 • Thông tin người viết đơn: Tên, lớp, mã sinh viên, niên khóa.
 • Chữ ký và họ tên người làm đơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kính gửi:

- Hiệu trưởng  Trường………….

- Trưởng khoa Sau Đại học

- Trưởng khoa chuyên ngành ……………

Tôi tên là: ………………………………Mã học viên: ............................

Học viên lớp Cao học ngành: …………………. Niên khóa: ...................

Tôi được giao thực hiện luận văn thạc sĩ với đề tài:

..................................................................................................

Người hướng dẫn: ...................................................................

Thời gian thực hiện đề tài: .......................................................

Trong quá trình thực hiện đề tài, với sự góp ý của giáo viên hướng dẫn và để hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp tôi có điều chỉnh tên đề tài so với trước đây như sau:

..................................................................................................................................................................................................

Nay tôi viết đơn này xin Hiệu trưởng, Trưởng khoa Sau Đại học và Trưởng khoa chuyên ngành giải quyết. Tôi xin hoàn thành luận văn đúng thời gian quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn

                  ….……., ngày………..tháng…….năm…….

       Người làm đơn

 

 

 

 

Ý kiến của Khoa chuyên ngành:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………..

KHOA SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

 

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tôi tên là: ………………………….; Học viên cao học lớp……………………..

Chuyên ngành ………………………………………………………………………

Tôi được giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa ………………. theo Quyết định số: …./QĐ- …., ngày ……./……./…….. của Hiệu trưởng Trường ĐH

……………………………

Tên đề tài: ………………………………………………………………………………….................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin được đổi tên đề tài nghiên cứu:

Tên đề tài: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………...

Lý do:  …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…………….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

                                                                                  Học viên

 

 Ý KIẾN CỦA GVHD                                        Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA SAU ĐH

 

4. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 3

TRƯỜNG ĐH ………………….                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       …………., ngày……….tháng………năm…… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học viên:…………………………………….........................................................................................………

Ngày sinh:…………….......................………….Nơi sinh……...........................................................………….…….

Email:……………………….........................................................……Điện thoại:………..........................……….....

Chuyên ngành:………………..................................................................................………………………………

Khóa:………………...............………………….Lớp:…………...................................................................………..

 1. Tên đề tài theo Quyết định:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tên đề tài đề nghị thay đổi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Lý do đề nghị thay đổi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      HỌC VIÊN                                                                                           GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                               (ký và ghi rõ họ tên)                                   

5. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……….                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO SAU ………….                                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

Kính gửi: - Ban giám hiệu 

              - Khoa

Tôi tên: …………………………………… Ngày sinh: ……………………

Lớp: ……………………………………… MSSV: ………………………

Email: …………………………………….. Điện thoại: …………………...

Vào ngày ……. Tháng ………..năm …… đã đăng ký tên đề tài là:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Lý do: Trong quá trình thực hiện đề tài tôi nhận thấy đề tài đã đăng ký không phù hợp nên tôi xin đổi lại là:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Rất mong người hướng dẫn khoa học, khoa chuyên môn xem xét và giải quyết.

Trân trọng!

 ……., ngày ... tháng ... năm 20….

Ý kiến người HDKH

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….

Ý kiến của khoa ………

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

………………….

 

 

 

6. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ 

 Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học 

- Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học 

Tôi tên là:...................................................................................Giới tính: Nam/ Nữ  

Ngày sinh: ............../............../................... 

Nơi sinh: .......................................................... 

Là học viên cao học chuyên ngành: ................................. Mã số:......................... Khóa: ....................................................... Lớp: ......................... 

Tên đề tài theo Quyết định của nhà trường: 

.............................................................................................................................................................................................................

Tên đề tài mới: 

.............................................................................................................................................................................................................

 Lý do đổi tên đề tài: 

.............................................................................................................................................................................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn. 

Tp HCM, ngày...... tháng ...... năm.......

Ý kiến của Người hướng dẫn                                         Học viên 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)              

 

7. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Kính gửi : - Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN

               - Phòng Đào tạo

               - Khoa Tài chính – Ngân hàng

Tên tôi là: ................................................................ 

Sinh ngày:…………………………… Mã học viên:……………………

Khóa................................... Lớp ……………………………….

Điện thoại liên hệ: : .......................................

Theo Quyết định số ............ ngày .../ ... / ...... của .......về việc giao đề tài luận văn thạc sĩ, tôi  đã được nhận đề tài:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Giảng viên hướng dẫn: ....................................................................................................

Tuy nhiên,…(trình bày lý do xin đổi tên đề tài) ……………………………………………………………..

Vì vậy, tôi làm đơn này xin Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo và Khoa Tài chính – Ngân hàng xem xét và chấp thuận cho tôi được thay đổi tên đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Hà Nội, Ngày   tháng    năm  20

Xác nhận của Giảng viên hướng dẫn                                                             Người làm đơn 

                                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

  

8. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN THAY ĐỔI ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

Kính gửi:   - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

- Phòng Đào tạo Sau đại học

- Khoa/Bộ môn: …………………… 

 

Tên tôi là: .....................Sinh ngày:..............................

Chuyên ngành: ............................. Khóa: ...........................................................

Mã học viên:.................... Số điện thọai:..............................................

Hiện nay đang công tác tại:....................................

Đã nhận đề tài: ................................................................................................................................

Người hướng dẫn:.............................................................................................

Theo Quyết định số ................................ ngày .../ ... / ...... của Hiệu trưởng Trường Đại học về việc phê duyệt đề tài và phân công người hướng dẫn khoa học luận văn thạc sĩ.

Nay tôi làm đơn này xin được đổi tên đề tài như sau:

Tên đề tài mới:...............................................................................................................

..............................................................................................................................

Lý do: .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Quý Phòng và Khoa/Bộ môn chuyên ngành giải quyết xem xét, chấp thuận cho tôi được thay đổi tên đề tài.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.............., ngày      tháng  năm 20 ...

Ý kiến của GVHD                                                         Người làm đơn

 

Ý kiến của Khoa/Bộ môn                                     Phòng Đào tạo Sau Đại học

 

 

9. Mẫu đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ số 8

 

TRƯỜNG ĐH....................................

PHÒNG QLKH - ĐTSĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

 

..............., ngày...tháng...năm...

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THỰC HIỆN LUẬN VĂN

Điều chỉnh tên đề tài:

Thay đổi Cán Bộ hướng dẫn:

Gia hạn thời gian thực hiện LV:

Họ tên học viên:....................................................................... MSSV:.....................................................

Ngày sinh:............................. Nơi sinh:....................................................................................................

Chuyên ngành:....................................Khóa:.......................................................................................................

Yêu cầu:................................................................................................................................................

Giải trình lý do:.......................................................................................................................................

Phòng QLKH

- ĐTSĐH

Khoa quản lý

chuyên ngành

Cán Bộ

hướng dẫn

Học viên

 

 

 

10. 3 Lưu ý quan trọng khi viết đơn 

 • Đơn được đánh máy theo chuẩn yêu cầu về hình thức.
  • Chọn loại giấy phù hợp.
  • Sử dụng đúng định dạng.
  • Chọn giữa hình thức khối hoặc thụt lề.
  • Bao gồm đầy đủ địa chỉ và ngày tháng.
  • Viết phần nội dung thư của bạn.
 • Nội dung đầy đủ và chính xác các đầu mục: tên đề tài, lý do thay đổi và chữ ký đầy đủ của những người có thẩm quyền.
 • Đơn phải đảm bảo tính xác thực.
 • Một lá thư chính thức nên bao gồm các chi tiết về lý do bạn viết thư, bày tỏ sự cảm kích của bạn đối với người nhận vì đã xem xét yêu cầu của bạn và thông tin liên hệ của bạn.
 • Khi viết một bức thư chuyên nghiệp, hãy đọc kỹ và kiểm tra chính tả trước khi in hoặc gửi.

Trên đây là tổng hợp các mẫu đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ chuẩn nhất được sử dụng phổ biến tại các trường đại học. Chúc bạn đọc có thêm nhiều gợi ý mới để đổi mẫu đơn nhé. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi!

Nguyễn Tuyết Anh Tôi là Nguyễn Tuyết Anh - Job title: Trưởng phòng nội dung - Company: Luanvan1080 Group. Kể từ khi còn bé tôi đã rất yêu thích sách vở, nên khi lớn lên tôi quyết định tâm làm nên những nội dung thật hay thật ý nghĩa. Luận văn 1080 có thâm niên hoạt động hơn 10 năm với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao cùng tinh thần làm việc trách nhiệm. Mọi thông tin cần tư vấn vui lòng liên hệ Website: luanvan1080.com/ - Hotline: 096.999.1080 Bạn hãy tham khảo website https://luanvan1080.com/ để rõ hơn công việc của tôi nhé !
Bình luận đánh giá
Đánh giá

Zalo: 096.999.1080