Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán chi tiết nhất

Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán chi tiết nhất
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

1.Tổng quan về yêu cầu của Luận văn

Luận văn thạc sĩ là một phần của quá trình học tập, nghiên cứu theo yêu cầu bắt buộc trong Chương trình đào tạo Thạc sĩ của nhiều trường đại học. Trong Luận văn thạc sĩ, học viên phải vận dụng năng lực, kỹ năng và kiến thức đã tiếp nhận được trong quá trình học tập để xác định, phân tích, nhận diện và giải quyết những vấn đề có liên quan trong lĩnh vực Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… Đây là yêu cầu quan trọng, bắt buộc trong Luận văn Chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…. Do tính chất đặc thù của Chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…, ngoài việc thỏa mãn những yêu cầu bắt buộc của Trường và Luận văn của Cao học viên Chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… phải thỏa mãn các yêu cầu riêng của từng Khoa. Đối với thời gian hoàn thành Luận văn, các cao học viên phải thực hiện theo qui định của nhà trường đưa ra. Kế hoạch về thời gian thực hiện công việc chi tiết trong mỗi giai đoạn sẽ thực hiện theo những hướng dẫn cụ thể của Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,…Luận văn của Cao học viên Chuyên ngành Khoa Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Marketing,… tích phải thể hiện được những nội dung cơ bản sau đây: – Định hướng nghiên cứu của học viên. – Cơ sở lý luận được vận dụng để giải quyết vấn đề. – Những vấn đề thực tế và cách thức sẽ giải quyết. – Phân tích và giải quyết các vấn đề dựa trên các dữ liệu thu thập được. – Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề đã xác định. Trong khi thực hiện viết Luận văn, Cao học viên cần chú ý những vấn đề sau đây: – Phân tích dựa trên dữ liệu thu thập không phải là mô tả lại hoạt động. – Nhận định hay kết luận của Tác giả phải đi kèm với những bằng chứng thuyết phục. – Luận văn xác định vấn đề và giải quyết vấn đề, không phải là những hoạt động hàng ngày/bình thường của Tác giả tại đơn vị làm việc/đơn vị được Tác giả khảo sát. – Luận văn không được sao chép. – Những tài liệu khác được Tác giả sử dụng trong Luận văn phải trích dẫn nguồn gốc đầy đủ theo qui định chung của Trường. – Tác giả cần phân biệt Luận văn Thạc sỹ nghiên cứu (MSc) với Luận văn Thạc sỹ thực hành (MBA). [caption id="attachment_5963" align="alignnone" width="900"]

Đề cương luận văn thạc sĩ kế toán[/caption] [related_news] Tham khảo thêm các bài viết sau: + Luận văn thạc sĩ kế toán + Hệ thống báo cáo tài chínhLuận văn kế toán thanh toán thuế GTGT + Luận văn kế toán tài sản cố định + Luận văn kế toán tiền lương [/related_news]

2. Một vài lưu ý khi làm đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Đề cương luận văn được xem như là xương sống của bài luận. Để một bài luận thể hiện được những sự súc tích, tính khoa học của đề tài, thì đề cương cần thể hiện rõ được điều này qua các danh mục, các chương. Cũng như những bài luận văn thạc sĩ khác, đề cương luận văn thạc sĩ kế toán cũng cần phải có những phần cơ bản đảm bảo yêu cầu đề tài như phần Mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, từ khóa viết tắt, phần nội dung bài luận,.. + Đề cương phải được trình bày theo một trình tự Logic nhất. + Các câu văn trong đề cương phải sử dụng khoa học nhất và cố gắng viết ngắn gọn. + Sử dụng các từ, thuật ngữ một cách nhất quán và pù hợp nhất. + Thể hiện đúng các định dạng văn bản như kích thước, căn lề, kiểu chữ, font chữ trong mục đề cương để có thể làm rõ được các ý lớn, ý nhỏ khác nhau. + Hạn chế các từ viết tắt trong đề cương và cả luận văn. Không được viết tắt tên đề tài, mục, tiểu mục.

3. Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1. Tổng quan về kế toán quản trị và báo cáo kế toán quản trị 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị 1.1.2.1.Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc lập kế hoạch. 1.1.2.2.Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc kiểm soát 1.1.2.3. Vai trò của báo cáo kế toán quản trị đối với việc ra quyết định 1.1.3. Tác dụng của báo cáo kế toán quản trị 1.2.  Nhu cầu thông tin kế toán của nhà quản trị 1.3. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp 1.3.1. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp 1.3.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của dự toán sản xuất kinh doanh 1.3.1.2. Căn cứ để lập dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp 1.3.1.3. Hệ thống báo cáo dự toán 1.3.2. Báo cáo tình hình thực hiện 1.3.2.1. Báo cáo sản xuất 1.3.2.2. Báo cáo giá thành 1.3.2.3. Phiếu tính giá thành công việc 1.3.2.4. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động 1.3.2.5. Báo cáo tiến độ sản xuất 1.3.2.6. Báo cáo tình hình biến động nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa 1.3.2.7. Báo cáo dự báo vật tư theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh 1.3.2.8. Báo cáo bán hàng 1.3.2.9. Báo cáo theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, nợ phải thu 1.3.2.10. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 1.3.3. Báo cáo phân tích 1.3.3.1. Báo cáo phân tích tình hình tài chính của công ty 1.3.3.2. Báo cáo kiểm soát chi phí 1.3.3.3. Báo cáo kiểm soát  giá thành( sản phẩm, dịch vụ, xí nghiệp) 1.3.3.4. Báo cáo kiểm soát doanh thu 1.3.3.5. Báo cáo kiểm soát lợi nhuận 1.3.3.6. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm chi phí 1.3.3.7. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm doanh thu 1.3.3.8. Báo cáo thành quả quản lý theo trung tâm lợi nhuận 1.3.3.9. Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định Chương 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần ABC 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần 2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần ABC 2.1.3. Công tác tổ chức kế toán của công ty cổ phần ABC 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 2.1.3.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán 2.1.3.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 2.1.3.4. Hình thức sổ kế toán và đặc điểm tổ chức chứng từ 2.1.3.5. Hệ thống tài khoản 2.1.4. Quy trình xử lý và lập báo cáo 2.1.4.1. Quy trình xử lý bằng máy 2.1.4.2. Quy trình xử lý thủ công 2.2. Thực trạng vận dụng báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May 10 2.2.1. Nhu cầu thông tin về báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần May 10 2.2.2. Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Công ty cổ phần May 10 2.2.2.1. Hệ thống báo cáo dự toán sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty 2.2.2.2. Báo cáo tình hình thực hiện 2.2.2.3. Báo cáo phân tích 2.3. Đánh giá hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần ABC 2.3.1. Đánh giá tổng quát 2.3.2. Ưu điểm 2.3.3. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 2.3.3.1. Hệ thống báo cáo dự toán 2.3.3.2. Hệ thống báo cáo tình hình thực hiện 2.3.3.2. Hệ thống báo cáo phân tích Chương 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC 3.1. Mục tiêu 3.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần ABC 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống dự toán của công ty 3.2.2. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tình hình thực hiện 3.2.3. Hoàn thiện hệ thống báo cáo phân tích KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

4. Giới thiệu 10 đề tài luận văn thạc sĩ kế toán

  1. Đề tài luận văn Thạc sĩ kế toán: Kế toán chi phí và giá thành sản xuất bê tông tươi tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà
  2. Luận văn thạc sĩ kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa.
  3. Luận văn thạc sỹ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang
  4. Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Đại Kim
  5. Luận văn thạc sỹ kế toán: Kế toán trách nhiệm tại Tổng công ty Cổ phần Quân đội – MIC.
  6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắm tại Công ty CP thiết bị và vật liệu xây dựng Hanconrp.
  7. Phân tích năng lực tài chính Công ty TNHH Thương mại nội thất Mai Vân
  8. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội
  9. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội.
  10. Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bibica.

5. Hình thức đề cương và bảo vệ đề cương thạc sĩ kế toán

a/ Hình thức đề cương luận văn thạc sỹ kế toán

– Độ dày đề cương: + Khoảng từ 15-20 trang A4. – Trong đó, 3 nội dung chính: – Phần tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết khoảng 4-6 trang – Phần phương pháp nghiên cứu khoảng 3-5 trang – Phần tài liệu tham khảo khoảng 1-2 trang. – Trình bày đề cương: – Soạn thảo văn bản: Font chữ Times New Roman; size 13; dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2cm; số trang đánh ở giữa, phía trên đầu trang giấy. – Không có Header và Footer. – Không yêu cầu có phụ lục. – Ghi tiểu mục theo quy định. – Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ phải gắn với số mục. – Không lạm dụng viết tắt trong đề cương. – Trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo đúng quy định.

b/ Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Học viên chuẩn bị bài báo cáo tóm tắt dự định đề cương nghiên cứu bằng Powerpoint với thời gian khoảng 15 phút, trong đó: học viên trình bày trước hội đồng trong vòng 5 phút, sau đó hội đồng sẽ trao đổi với học viên khoảng 10 phút. Xem thêm: đề tài luận văn thạc sĩ kế toán [related_news] Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ : + Thuê viết luận văn thạc sĩNhận viết assignmentDịch vụ chạy spss chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé! [/related_news] Từ khóa: đề cương luận văn thạc sĩ kế toán

Bài viết nổi bật
Bình luận đánh giá
Đánh giá