Chuyên ngành

Các chỉ số kinh tế vĩ mô

Khái niệm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các yếu tố cấu thành: GDP (Gross Domestic product): là giá trị bằng tiền  của toàn bộ sản phẩm cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ của một nước tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP thể hiện mức […]

Vai trò của phân tích trong việc thiết kế và giám sát các chỉ tiêu chính của kế hoạch kinh doanh. Lập kế hoạch ngân sách

Phân tích vĩ mô Phần này cung cấp những thông tin tổng quan về tình hình vĩ mô như: tình hình kinh tế thế giới hoặc khu vực, văn hóa và các xu hướng của thị trường, tình hình chính trị và pháp luật, phân bổ dân cư… các yếu tố này sẽ làm cho […]