Chính trị

Khái niệm, mục đích, vai trò của chiến lược kinh doanh

Khái niệm, mục đích, vai trò ý nghĩa của chiến lược kinh doanh 1. Khái niệm chiến lược kinh doanh Chiến lược là một chương trình hành động tổng quát: xác định các mục tiêu dài hạn, cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các đường lối họat động và các chính sách điều […]

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động và những rủi ro, hạn chế và lợi ích của hoạt động xuất khẩu lao động 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu lao động a, Nhóm nhân tố khách quan – Điều kiện kinh tế chính trị, tình hình dân số_nguồn lao […]

Các bước để ra quyết định quản trị đúng đắn

Các bước để ra quyết định quản trị đúng đắn Để ra quyết định quản trị, nhà quản trị thường sẽ trải qua 7 bước sau: 1. Nhận dạng và xác định vấn đề Nhìn nhận vấn đề là bước đầu tiên có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc ra quyết định […]

Quản lí là gì? Quản lí nhà nước có những đặc điểm gì?

Quản lí là gì? Quản lí nhà nước có những đặc điểm gì? 1. Quản lí là gì? Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, phát sinh khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ […]

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai

Quản lý Nhà nước về đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai 1. Vai trò quản lý Nhà nước về đất đai Đất đai là nhu cầu vật chất thiết yếu của loài người, là những yếu tố quan trọng bậc nhất cấu thành bất động sản. Trong những năm qua, […]