Chi tiêu vốn là gì? Các phương pháp đánh giá chi tiêu vốn của doanh nghiệp

Nguyễn Tuyết Anh 04/03/2019 Tài chính – Ngân hàng
Chi tiêu vốn là gì? Các phương pháp đánh giá chi tiêu vốn của doanh nghiệp
5/5 (1 đánh giá) 0 bình luận

1. Chi tiêu vốn là gì?

Chi tiêu vốn chính là khoản chi phí đầu tư hay còn gọi là khoản tiền  mà doanh nghiệp dùng để mua các tài sản dài hạn như đất, xây dựng, thiết bị sử dụng để kiếm thu nhập. Các khoản chi phí này được ghi nhận trong tài khoản là Tài sản, Nhà máy, Thiết bị. Lợi ích từ các khoản chi tiêu này mang lại được tính bình quân trong một vài năm kế toán. Chi phí vốn được coi như là các khoản tiền vay chi ra để mua, cải tiến tài sản như tài sản cố định.

Một số ví dụ bao gồm: thiết bị, đồ nội thất, mua máy móc, vật kiến trúc, hệ thống thông tin máy tính, và đồng tăng trưởng.

Số lượng chi tiêu vốn cho một kỳ kế toán sẽ được báo cáo trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt. Chi tiêu vốn không nên xem xét trong khi tính toán lợi nhuận bởi vì lợi ích phát sinh từ chi phí vốn là lợi ích lâu dài, được tính trong thời gian dài và không thể được thể hiện trong cùng năm tài chính mà chúng đã được thanh toán. Nhân viên kế toán cần phải tính bình quân trong một số năm để cho thấy chi phí này trong bảng cân đối kế toán cũng như tài khoản thu nhập. 

Chi tiêu vốn là gì

Chi tiêu vốn là gì

 Khi tài sản được đặt trong dịch vụ mà chúng được khấu hao theo thời gian hữu dụng. Khấu hao lũy kế tài sản cũng sẽ được báo cáo như là một phần tài sản, nhà máy và thiết bị. Lượng thời gian hiện tại của chi tiêu vốn thường sẽ được trừ vào tiền từ các hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Các phương pháp đánh giá chi tiêu vốn là gì

Một số khoản chi tiêu vốn được lựa chọn không cần thiết, chẳng hạn như yêu cầu của chính phủ về việc thay đổi hệ thống thải các loại hơi có hại cho môi trường hay doanh nghiệp cần phải tuân theo yêu cầu của OSHA. 

Các phương pháp đánh giá chi tiêu vốn là gì

 Các phương pháp đánh giá chi tiêu vốn là gì

Sau khi lập ngân sách cho các chi tiêu vốn cần thiết, các doanh nghiệp có thể sử dụng các phương pháp sau để đánh giá các khoản chi tiêu vốn khác:

- Hoàn vốn: Đây là phương pháp tính toán số năm sẽ mất để bù đắp số tiền đã chi cho một dự án. Nhược điểm của phương pháp hoàn vốn chính là không tính đến giá trị thời gian của tiền và  không được xem xét dòng tiền trong toàn bộ thời gian tồn tại của dự án.

- Tốc độ kế toán trở lại hoặc lợi tức đầu tư: Đây là phương pháp tiếp cận có xem xét được sự gia tăng lợi nhuận kế toán so với đầu tư tăng lên như thế nào. Tuy nhiên nhược điểm của cách tiếp cận này chính là nó cũng bỏ qua giá trị thời gian của tiền bạc và tỷ suất sinh lợi nội bộ . Phương pháp này xem xét giá trị thời gian của tiền và xem xét dòng tiền trong toàn bộ tuổi đời của dự án. Phương pháp này tính toán tỷ lệ đó sẽ giảm chiết khấu dòng tiền trong tương lai bằng với chi phí tiền mặt dành cho dự án.

- Giá trị hiện tại ròng: Phương pháp này sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ đã định trước, chẳng hạn như tỷ lệ đã được nhắm cho mục tiêu hoặc cần thiết. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ định mức vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án được chấp nhận. - Tỷ suất sinh lợi nội bộ: Phương pháp tỷ suất sinh lợi nội bộ xem xét giá trị thời gian của tiền và xem xét dòng tiền trong toàn bộ tuổi đời của dự án. Các tính này tính toán tỷ lệ đó sẽ giảm chiết khấu dòng tiền trong tương lai bằng với chi phí tiền mặt dành cho dự án.

- Giá trị hiện tại ròng: Cách tiếp cận này sẽ giảm bớt dòng tiền mặt trong tương lai của dự án theo tỷ lệ đã định trước.. Nếu dòng tiền được chiết khấu theo tỷ lệ đích vượt quá đầu tư tiền mặt, dự án đó sẽ được chấp nhận. Trên đây là những kiến thức về “chi tiêu vốn là gì” và các phương pháp đánh giá chi tiêu vốn. 

Bài viết nổi bật
Bình luận đánh giá
Đánh giá